Застраховка“Гражданска отговорност“ при продабжа на автомобил

 

Застраховка “Гражданска отговорност“ не се прекратява при промяна на собствеността на автомобила, но застрахователите имат вратичка в закона и могат да поискат от купувача доплащане на премията.

 

 

В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява. Това предвижда чл. 491, ал.1 от Кодекса за застраховането, в сила от 01.01.2016 г.

Задължения на продавача и купувача на автомобила след сключване на договора за продажба на автомобила при нотариус.

Продавачът е  длъжен да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите-застрахователната полица и  контролния талон от Гаранционния фонд.

Продавачът и купувачът  са длъжни в 7-дневен срок от датата на нотариалната заверка на договора за покупко-продажба на автомобила да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето.

 

Застраховка “Гражданска отговорност“ с разсрочено плащане на премията.

Ако  има неплатени вноски от премията до датата на продажба на автомобила , купувачът е солидарно отговорен с продавача  за неплатената част от премията до прехвърлянето./чл. 491, ал.2 КЗ/

Ако не бъде уведомен за прехвърлянето, застрахователят има право да иска премията от продавача на автомобила.

 

Предсрочно прекратяване на застраховка “Гражданска отговорност“ при продажба на автомобила може да направи само купувачът , но не и застрахователя.

Купувачът  може едностранно да прекрати застрахователния  договора без да посочва основания. Срокът за прекратяване на договора е 7 дневен  и започва да тече от 7-дневен срок от датата на нотариалната заверка на договора за покупко-продажба на автомобила.

Застрахователят няма право да прекрати договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при промяна на собствеността на застраховано моторно превозно средство, независимо кога и как е уведомен за това обстоятелство/ чл. 491 ,ал.5 ЗК/. Застрахователите обаче имат вратичка в тази разпоредба на закона, ако направят оценка на риска при промяната на собствеността на автомобила. В случай, че оценят по-високо застрахователния риск могат да искат от купувача доплащане на застрахователна премия. В такъв случай той трябва писмено да бъде уведомен за размера на премията и за срока, в който тя трябва да бъде платена. При не плащане на премията в указания от застрахователя срок договорът се прекратява считано от изтичане на срока за плащане на увеличената премия.

 

 

2018-01-09T17:15:31+00:00