За граждани 2017-11-08T00:03:51+00:00

Правни услуги за граждани

 • Консултации относно договори за кредит и заем.
 • Консултации и изготвяне на договори за новация на дълг, за встъпване в дълг и за заместване в дълг.
 • Правна помощ при обезпечение на задължения чрез ипотека и залог.
 • Правна защита  и процесуално представителство при съдебни спорове между длъжници и кредитори, в т.ч. банки, небанкови финансови институции и колектори.
 • Предявяване на вземания чрез заявление за издаване на заповед за изпълнение и европейска заповед за плащане.
 • Правна защита и представителство при принудително събиране на вземания.
 • Консултации относно  наследяване по закон, завещание, завет, запазена и разполагаема част от наследството, приемане и отказ от наследство,  делба, наследяване на дялове и акции в търговски дружества, продажба на наследство.
 • Правна помощ при отказ от наследство и  приемане на наследство по опис.
 • Изготвяне на проекти за договори за доброволна дела, за продажба на наследство.
 • Правна защита и процесуално представителство по съдебни дела за делба.
 • Правна помощ на наследници на починал съдружник, акционер , едноличен собственик на капитала на ООД и едноличен търговец.
 • Консултации при покупко-продажба на недвижими имоти.
 • Изготвяне на проекти за предварителни договори за покупко-продажба на имоти.
 • Изготвяне на проекти на договори за строителство.
 • Изготвяне на проекти за нотариални актове.
 • Консултации във връзка с придобиване на право на собственост по давност.
 • Консултации относно наемни договори.
 • Правна помощ и процесуално представителство по съдебни дела за защита на правото на собственост.
 • Правна помощ и процесуално представителство по съдебни дела във връзка с наемни отношения.
 • Правна помощ и процесуално представителство по съдебни дела за обявяване за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.
 • Правна помощ и процесуално представителство по съдебни дела за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Договорно право – Правна читанка

 • спорове за собственост на недвижим имот
 • защита на владение
 • съдебна делба
 • спорове за неизпълнение на договори /  реално изпълнение, плащане, обезщетение, неустойка/
 • спорове за непозволено увреждане
 • потребителски спорове, в т.ч. и спорове с банки във връзка с договори за кредит.
 • трудови спорове / за признаване на уволнението за незаконно, за възстановяване на работа ,за  обезщетения по КТ, за трудово възнаграждение,
 • за опразване на наети и заети за послужване помещения
 • Консултации относно данъчни задължения на физически лица по Закона за данъка върху  доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/.
 • Консултации във връзка с данъчни проверки и ревизии.
 • Консултации по повод актове за установяване на публично държавно/общинско/ вземане.
 • Процесуално представителство при обжалване на  ревизионни актове за данък върху доходите на физическите ли актове за установяване на публични държавни/общински вземания.
 • Консултации за местни данъци и такси и декларирането им данък „сгради“ ,данък върху наследствата, данък при продажба на недвижими имот и МПС, данък при дарение на недвижим имот, такса „смет“ /
 • Обжалване на глоби, наложени с наказателни постановления и електронни фишове от КАТ
 • Обжалване на принудителни административни мерки /ПАМ/, наложени от КАТ /спиране на м.п.с. от движение, сваляне на регистрационни номера на п.м.с. и други/
 • Обжалване на глоби, наложени с наказателни постановления от НАП и НОИ.
 • Обжалване на глоби, наложени от общинската администрация
 • Обжалване на наказателни постановления и постановления за налагане на принудителни административни мерки, издадени от други държавни органи..
 • Трудово правни консултации във връзка с  прекратяване на трудови правоотношения , в т.ч. и дисциплинарни уволнения.
 • Трудово правни консултации  относно обезщетения по Кодекса на труда.
 • Правна  защита и процесуално представителство по трудови съдебни спорове /за признаване на уволнението за незаконно, за възстановяване на работа, за обезщетения и изплащане на работни заплати/.
 • Правна защита и процесуално представителство по съдебни дела за трудово злополука.