Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност

Лицата, които имат право да поискат откриване на производство по несъстоятелност за търговец/ търговско дружество, едноличен търговец и кооперация/ са изрично посочени в чл.625 от Търговския закон. Това са: Длъжникът-  едноличен търговец, търговско  дружество или кооперация, представлявани от техния управителен орган , съответно от ликвидатора за дружества в ликвидация; Кредитор на длъжника по търговска сделка.

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност 2020-07-04T16:14:23+00:00

Неплатежоспособен търговец

Неплатежоспособността на търговеца е основание за откриване на производство по несъстоятелност /чл.607а, ал.1 Търговския закон/. Основната предпоставка за неплатежоспособността на търговеца е той да не е в състояние за изпълни определено в закона /чл. 608 , ал.1 ТЗ/ изискуемо парично  вземане. Изискуемо е вземането, чийто падеж е настъпил. Срокът, в който едно парично задължение на

Неплатежоспособен търговец 2020-07-04T16:17:32+00:00

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело

1.   Няколко въвеждащи уточнения във връзка с обезпечителните мерки, предвидени в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ Обезпечителните мерки са правни действия, чрез които се извършва обезпечението на иск / пред съда/  или на присъдено вземане /с изпълнителен лист/. Видовете обезпечителни мерки са регламентирани  в чл.397, ал.1 ГПК - налагане на възбрана върху недвижим имот;  запор на движими

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело 2020-07-04T16:20:34+00:00