Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата

 Социално слаби лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ и/или целева помощ за отопление; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; лица ползващи социална услуга звено "Майка и бебе"; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки; деца в риск по смисъла на Закона за

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата 2020-07-04T19:16:39+00:00

В кои случаи се предоставя безплатна адвокатска помощ по дела

Правната помощ за процесуално представителство обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Безплатна помощ за процесуално представителство обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, а желае да има такъв и

В кои случаи се предоставя безплатна адвокатска помощ по дела 2017-10-13T13:15:24+00:00

Видове дела, по които се предоставя правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата, се предоставя по: наказателни дела; дела по  Семейния кодекс /развод, предоставяне на родителски права, установяване на произход, за заплащане на издръжка и други/; спорове за собственост и съдебна делба; потребителски спорове; парични спорове, произтичащи от непозволено увреждане и неизпълнение на договори; трудови спорове и други дела по Кодекса на

Видове дела, по които се предоставя правна помощ 2017-10-13T13:22:23+00:00

Видове безплатна адвокатска помощ

Правна помощ на социално слаби лица, финансирана от държавата е първият вид , а вторият - е безвъзмездна работа на адвоката за защита правата и интересите на  определено лице. Първият вид се урежда от Закона за правната помощ, а вторият вид е регламентиран в чл. 38 от Закона за адвокатурата. Правна помощ, финансирана от държавата ,

Видове безплатна адвокатска помощ 2017-10-13T17:12:22+00:00

Необходими документи за предоставяне на правна помощ, финансирана от държавата

Необходими документи за предоставяне на правна помощ 1.молба за правна помощ – по образец, който можете да изтеглите от интернет сайта на НБПП или да получите от адвокатската колегия по местоживеене /приложение № 1 – до НБПП, приложение № 2 – до съда ; 2.молба-декларация за семейно и имуществено състояние на молителя – можете

Необходими документи за предоставяне на правна помощ, финансирана от държавата 2017-10-12T14:24:27+00:00

Безплатна правна помощ от адвокат Стефка Атанасова

Адвокат Стефка Атанасова оказва безплатна помощ по реда на Закона за правната помощ и по реда на чл. 38 от Закона за адвокатурата.Адвокат Стефка Атанасова е вписана под номер 7125 в Националния регистър за правна помощ като адвокат по граждански и административни дела.Като служебен защитник адв. Стефка Атанасова оказва безплатна помощ на правоимащи лица :социално

Безплатна правна помощ от адвокат Стефка Атанасова 2017-10-13T12:52:32+00:00

Как да поискам безплатна адвокатска консултация

При нарушени права и с оглед предстоящо завеждане на дело или за извънсъдебно уреждане на спор можете да ползвате безплатна адвокатска помощ за проучване на казуса, консултация и подготовка на документи / изготвяне на искова молба, жалба, тъжба, спогодба/. За целта е необходимо да подадете молба до Националното бюро за правна помощ на адрес София

Как да поискам безплатна адвокатска консултация 2017-10-13T13:47:07+00:00

Как да поискам безплатна адвокатска помощ от съда

Право на безплатен адвокат имат само физически лица. Ако отговаряте на условията, посочени в Закона за правната помощ, можете да се възползвате от правната помощ за процесуално представителство, финансирана от държавата. Лицето / ищец или ответник/, което иска предоставяне на правна помощ, трябва да подаде писмена молба до съда, разглеждащ неговото дело. Към молбата трябва да

Как да поискам безплатна адвокатска помощ от съда 2017-10-13T13:39:49+00:00

Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело

След като молбата за правна помощ е получена в 14 дневен срок председателят на Националното бюро за правна помощ решава дали ще бъде предоставена такава на молителя или не. Документът, който удостоверява решението за предоставяне на безплатна правна помощ се нарича Акт за предоставяне на правна помощ. Отказът за предоставяне на безплатна правна помощ се

Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело 2017-10-13T12:55:59+00:00

Може ли да избера служебен адвокат ?

Само лицата, които имат право на безплатна правна помощ съгласно чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ могат да ползват защита от служебен адвокат. В молбата за правна помощ може да бъде посочено името на адвоката, когото лицето предпочита за защитник. Те имат възможност за избор измежду адвокатите, които са вписани в адвокатската колегия в

Може ли да избера служебен адвокат ? 2017-10-13T17:17:01+00:00