Самоволно възвръщане на владението

Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота, отново се настаниха в него.

Самоволно възвръщане на владението 2018-01-12T11:46:50+00:00

Погасяване и заличаване на ипотека

Ипотеката се погасява с плащане на дълга, за чието обезпечение е била учредена. С извършването на публична продан на имота, учредената върху него  ипотека се погасява. С изтичане на 10 години от вписването на ипотеката, тя се погасява, ако преди това не е била подновена.  Погасяване на ипотеката означава, че се прекратява правото на

Погасяване и заличаване на ипотека 2020-07-03T18:24:02+00:00

Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване

Често срещан случай в практиката е родители и други възходящи да запазят за себе си правото на ползване върху имот, който те продават или даряват на децата си. Друга хипотеза е , когато страните искат да заобиколят забраната за сключване на договор за наем за срок по-дълъг от 10 години и затова учредявят възмездно

Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване 2020-07-03T18:36:10+00:00

Съсобственост

Съсобствеността е правно състояние, при което правото на собственост върху вещта или имота принадлежи общо на две или повече лица, всяко от които има идеална /мислена/ част от собствеността. Съсобствеността е съпритежание на субективното право на собственост, а не съпритежание на обекта на това право/имота/.   Най-често съсобствеността възниква при наследяване, но може да

Съсобственост 2020-07-03T18:32:36+00:00

Прехвърляне на идеална част от съсобствен недвижим имот

Всеки един от съсобствениците може да се разпорежда с притежаваната от него идеална част от правото на собственост върху общия имот при спазване на предвидените в закона ограичения. Идеалната част може да се прехвърля както на друг съсобственик така и на трето за съсобствеността лице.   Сделки, по силата на които се прехвърля идеална

Прехвърляне на идеална част от съсобствен недвижим имот 2018-01-04T18:11:00+00:00

Придобиване на собственост по давност

Собственост върху имот може да се придобие на законово основание чрез продължително владение на този имот. В правото това е известно като придобиване по давност. Съображенията, поради което е въведена давността  като придобивен способ са продиктувани от  необходимостта юридическият статут на имота  да съответства на дълго продължилото фактическо положение и заради улесняване на доказването

Придобиване на собственост по давност 2018-01-04T18:18:27+00:00

Сервитути

Сервитутите са вещни права върху чужди недвижими имоти. Сервитутите се разделят на поземлени и лични. При поземления сервитут собственикът на един имот може да въздейства в определени рамки върху  чужд имот за да може да ползва своя имот  При личния сервитут на едно лице се предоставя възможност да въздейства върху чужд имот в определени

Сервитути 2018-01-04T18:29:26+00:00

Право на ползване на недвижим имот

Правото на ползване включва правото да се използува имота съгласно неговото предназначение и правото да се получават наеми от него. Правото на ползване на недвижим имот се учредява с нотариален акт. Ползвателят не може да отчуждава своето право, т.е  той не може да продава, заменя, дарява учреденото в негова полза право на ползване на

Право на ползване на недвижим имот 2020-07-03T18:41:25+00:00

Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата

Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски  в фонд „ Ремонт и обновяване”

Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата 2018-01-04T18:35:53+00:00

Придобиване на имот чрез публична продан от публичен изпълнител

Недвижим имот може да бъде придобит и чрез публична продан, извършена от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Съгласно чл.238, ал.5 от ДОПК продажбата се извършва чрез търг.   Продажбата чрез търг се извършва с явно или тайно наддаване на място и време, определени от публичния изпълнител. Едновременно със съобщението за обявяване на

Придобиване на имот чрез публична продан от публичен изпълнител 2018-01-04T18:41:19+00:00