Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България

Към всяко заявление за вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел както и към заявленията за обявяване на актове в същия регистър се прилагат съответни документи, които са изрично  определени в Наредба № 1  на министъра на правосъдието от  14.02. 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до

Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България 2020-07-04T15:33:18+00:00

Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга

 "Административна услуга" е: 1) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, напр. удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за смърт, удостоверение за наследници; удостоверение за актуално състояние на търговец; регистрационен талон на автомобил; издаване на скици и схеми за недвижими имоти 2) издаване на индивидуални административни

Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга 2020-07-04T15:36:46+00:00

Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес

Ако получите телефонно обаждане от администрацията или административния съд за изготвен административен акт, насрочено съдебно дело или постановено съдебно решение или определение  по административен спор, не се изненадвайте, това е възможно и законосъобразно след влизане в сила на новите правила в Административно процесуалния кодекс /АПК/ ,  които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ .

Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес 2020-07-04T15:40:26+00:00

За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата

В Административно процесуалния кодекс /АПК/ бяха въведени нови правила за съобщения по административни и съдебно административни производства, които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ . Тези правила се отнасят до производства по издаване на индивидуални административни актове/ заповеди, разрешения, издаване на документи и други/ от държавната и общинската администрации и съдебните производства по обжалване

За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата 2020-07-04T15:44:24+00:00