Търговско право на задържане

Има случаи , когато законът признава правото дадено задължение да не бъде изпълнено. Правото на задържане е призната от закона възможност  длъжник да откаже изпълнение на  изискуемо задължение  като обезпечение на свое вземане от кредитора. Това право се упражнява чрез възражение за отлагане на изпълнението до едновременното насрещно изпълнение от двете страни по сделката. Търговец може

Търговско право на задържане 2018-01-03T18:28:02+00:00

Фактурата като доказателство за извършена продажба на стоки

При спорове относно продажба на стоки  най-често използваното доказателство е фактурата. По смисъла на чл.  180 от Гражданския процесуален кодекс тя е частен документ. Определението, което дава законът за частните документи е, че  документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица.

Фактурата като доказателство за извършена продажба на стоки 2018-01-03T18:31:59+00:00

Срок за разплащане между търговци

Новата разпоредба на чл. 303а от Търговския закон, в сила от началото на м.март 2013 г. определя срок за разплащане между търговци и лимитира максималния срок, в който може да се отложи плащане по търговска сделка. Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура

Срок за разплащане между търговци 2018-01-03T18:32:21+00:00

Обезщетение при неплащане по търговска сделка

Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в бр.20 на Държавен вестник от 2013 г. са въведени изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.). Новият чл. 309а от

Обезщетение при неплащане по търговска сделка 2018-01-03T18:33:16+00:00

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател

Поръчителят на записа на заповед/авалист/ е солидарно отговорен за паричното задължение заедно с издателя на записа/ чл.485, ал.1 от Търговския закон/ . Изискуемостта на задължението по запис с падеж”на предявяване” зависи от това, дали и кога записът редовно е предявен на неговия издател. Ако задължението не бъде платено при предявяване на записа, кредиторът може да

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател 2018-01-03T18:35:39+00:00

Запис на заповед може да бъде предявен по пощата, но трябва да бъде получен лично от издателя

За да бъде изискуемо парично задължение, за което е издаден запис на заповед с падеж „на предявяване”, същият трябва да бъде връчен лично на неговия  издател. Това получаване трябва да бъде  надлежно удостоверено, защото то е една от предпоставките за издаване на заповед за плащане и изпълнителен лист по реда на чл. 418 от

Запис на заповед може да бъде предявен по пощата, но трябва да бъде получен лично от издателя 2018-01-03T18:36:37+00:00

Как се установява размерът на гарантираните от държавата влогове при фалит на банка

Правилата, по които се определя размера на гарантираните от държавата влогове се съдържат в чл.6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. 1. Гарантирана от държавата е сумата от всички влогове, които едно лице е открило в банка, за която е открито производство по несъстоятелност. В тази сума  освен главницата на влоговете се включват и

Как се установява размерът на гарантираните от държавата влогове при фалит на банка 2018-01-03T18:37:26+00:00

Кои лица са гарантирани вложители, ако банката фалира

Законът за гарантиране на влоговете в банки създава привилегия за лица, които притежават влогове  до определен размер в банка, чийто лиценз за банкова дейност е отнет. Привилегията се изразява в изплащане на дължимите суми на вложителя от специален държавен фонд вместо от неплатежоспособната банка.  Тази привилегия не може да се тълкува разширително поради нейната специфика,

Кои лица са гарантирани вложители, ако банката фалира 2018-01-03T18:38:26+00:00

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители

Правото на всеки вложител да получи влога си във фалирала банка до гарантирания размер от 196 хил. лева възниква в деня, обявен от Фонда за гарантиране на влоговете в банки/ наричан по –долу Фонда/  за начална дата на плащане на гарантираните вземания. Условието е лицето да е включено в списъка на вложителите, който е изготвен

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители 2018-01-03T18:40:27+00:00

Кое е особеното на особения залог

Залогът е правно действие за обезпечаване вземането на кредитор чрез движима вещ или вземане. В разговорния език самата вещ или вземане се нарича залог. Залогът дава право на обезпечения кредитор да получи парите си преди другите кредитори на длъжника, в случай, че последният не изпълни задължението си и заложената вещ бъде продадена. При обикновения залог

Кое е особеното на особения залог 2018-01-03T18:44:45+00:00