Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания

Предсрочната изискуемост на целия паричен дълг е последица от неизпълнение в срок на задължението за две и повече последователни месечни вноски. Уговорката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е включена във всички договори за банкови кредити , което дава основание на банките да поискат от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания 2020-04-11T15:31:52+00:00

Лихви за забавено плащане

Първоначално разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. гласеше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. Тази разпоредба действа

Лихви за забавено плащане 2020-04-11T15:38:33+00:00

Удължават се срокове, установени със закон

Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. се  удължават  с един месец от отмяната на извънредното положение  сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с

Удължават се срокове, установени със закон 2020-04-03T15:27:09+00:00

Удължаване на срока за деклариране и довнасяне на данък върху доходите през 2019 г. има, но само за някои лица

Само за едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани се  удължава до 30 юни 2020 г. срокът подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък. Петпроцентната отстъпка от данъка за довнасяне може да се ползва от

Удължаване на срока за деклариране и довнасяне на данък върху доходите през 2019 г. има, но само за някои лица 2020-04-03T15:27:38+00:00

Спиране на давността по време на извънредно положение

Съгласно чл. 3 , т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г в срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат  давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните

Спиране на давността по време на извънредно положение 2020-04-16T20:40:44+00:00

Спират да текат съдебните срокове

По силата на чл. 3, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ЗМДВИПОРНС/ за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на

Спират да текат съдебните срокове 2020-04-22T16:23:13+00:00

Спират публичните продани, но възбрани ще се вписват

Спират публичните продани на недвижими имоти и движими вещи, но  възбрани ще се вписват От 24.03.2020 г. спират : ·         всички  обявени от държавните и частните съдебни изпълнители и публичните изпълнители  публични продани на физически и юридически лица; ·         въводи във владение на продадени от съдебните и публичните  изпълнители недвижими имоти; ·         описи на движими

Спират публичните продани, но възбрани ще се вписват 2020-04-03T15:29:33+00:00

Запори по време на извънредно положение

По време на извънредното положение, обявено  с Решение на Народното събрание на 13.03.2020 г. не се налагат запори ·         на банкови сметки на физически лица ·         запори върху трудови възнаграждения и пенсии Изключения: забраната за налагане на запори на  банкови сметки на физически лица и запори върху трудови възнаграждения и пенсии не важи в случаите, когато

Запори по време на извънредно положение 2020-05-14T19:50:06+00:00