Дружество с променлив капитал . Що е то.

За пръв път в България е уреден статутът на дружеството с променлив капитал, съкратено ДПК,  със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, в сила от 01.08.2023 г. Практически  учредяването на дружества с променлив капитал ще стане възможно след допълнения в Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на

Дружество с променлив капитал . Що е то. 2023-08-03T17:39:07+00:00

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик

ЕООД се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала гласи правилото на чл. 157, ал.1 от Търговския закон. Възможни са две изключения, при които дружеството не се прекратява след смъртта на едноличния собственик на капитала: Ако приживе едноличният собственик на капитала изрично е предвидил, че дружеството му няма да се прекрати със смъртта му.

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик 2023-06-13T17:47:52+00:00

Действие на плана за стабилизация на търговец

Задължителност на плана.Утвърденият от съда план за стабилизация е задължителен за търговеца и за кредиторите, чиито вземания са възникнали преди датата на решението за утвърждаване на плана, включително за онези, които не са взели участие в производството или са гласували против плана.  Преобразуване на вземанията . Вземането на всеки кредитор , което  е възникнало преди датата

Действие на плана за стабилизация на търговец 2020-07-03T19:17:20+00:00

Утвърждаване на плана за стабилизация на търговец

Съдът утвърждава или отказва да утвърди плана за стабилизация на търговец. Определението се постановява в закрито заседание. Компетентен  съд да утвърди плана за стабилизация е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за стабилизация. Ако по време на производството по стабилизация търговецът промени седалището си, местната подсъдност  не се променя.

Утвърждаване на плана за стабилизация на търговец 2020-07-03T19:26:41+00:00

Разглеждане и обсъждане на плана за стабилизация

 Планът за стабилизация се разглежда в открито съдебно заседание с участието на търговеца, кредиторите с право да участват в производството по стабилизация, довереното лице, проверителя и вещото лице в случаите, в които такива лица са назначени.  Важно: Участието на търговеца в съдебното заседание е задължително. Ако търговецът не се яви и не изпрати представител в

Разглеждане и обсъждане на плана за стабилизация 2020-07-03T19:29:46+00:00

Списък на кредиторите в производството по стабилизация

Списъкът на  кредиторите се изготвя от длъжника- заявител и представлява задължително приложение към молбата за откриване на производство за стабилизация. Списъкът трябва да съдържа  всички кредитори с името, съответно фирмата и адресите им, основанието и размерът на вземанията им и предоставените им обезпечения; към списъка се прилагат писмените доказателства за вземанията и учредените обезпечения, а

Списък на кредиторите в производството по стабилизация 2020-07-03T19:33:31+00:00

Последици от откриване на производството за стабилизация на търговец

Фирма на търговеца след откриване на производството От откриване на производството по стабилизация до приключването му фирмата на търговеца съдържа добавката "в производство по стабилизация".  Ограничаване на дейността на търговеца Забрана  за плащане на задължения на търговеца, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на  преводи на

Последици от откриване на производството за стабилизация на търговец 2020-07-03T19:38:44+00:00

Откриване на производство по стабилизация на търговец

Съдът открива производство по стабилизация на търговец, когато установи,  че са налице съответните  основания, назначава доверено лице и определя възнаграждението му,  може да допусне обезпечителни мерки чрез налагане на запор, възбрана или други подходящи обезпечителни мерки, може да назначи проверител - регистриран одитор. Със съдебния акт за откриване на производство по стабилизация/ определение/ се насрочва

Откриване на производство по стабилизация на търговец 2020-07-03T19:41:58+00:00

Молба за откриване на производство за стабилизация

Производство по стабилизация се открива по писмена молба от търговеца, подадена до окръжния съд, в чийто район е неговият адрес на управление, за София- Софийски градски съд.  Когато молбата се подава от пълномощник, се изисква изрично пълномощно/ без нотариална заверка/.   Задължително съдържание на молбата за откриване на производство за стабилизация 1. име, съответно наименование,

Молба за откриване на производство за стабилизация 2020-07-03T19:58:05+00:00

Кои търговци са лишени от право на производство по стабилизация

 Търговец, който в законоустановените срокове не е поискал обявяване в търговския регистър на годишните си финансови отчети за последните три години преди подаване на молбата за стабилизация; Търговец, за когото е откривано производство по стабилизация през последните три години преди подаване на молбата за стабилизация;  Търговец, за когото е подадена молба за откриване на производство

Кои търговци са лишени от право на производство по стабилизация 2020-07-03T19:54:36+00:00