Несъстоятелност на заличен едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 годишна възраст  и което не е поставено под пълно или ограничено запрещение/ с местожителство в България, може да се регистрира като едноличен търговец/чл.56 от Търговския закон/ , ако за него не съществуват ограниченията в чл.57 ТЗ. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: при прекратяване на дейността

Несъстоятелност на заличен едноличен търговец 2020-07-04T16:06:06+00:00