Професията на адвоката

Упражняването на адвокатската професия включва:  устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;  представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както

Професията на адвоката 2020-07-04T16:49:29+00:00

Кога да търся съдействие от адвокат

Преди да извършите нещо, което има правни последици, съветвайте се с доверен адвокат. Похарчените пари за консултация са многократно по-малко отколкото възнаграждението за съдебно дело, което може да последва неправилно сключен договор , грешна постъпка  или  правен  съвет получен, от приятел или прочетен в интернет. Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с

Кога да търся съдействие от адвокат 2020-07-04T16:52:52+00:00

Как да открия адвокат за моето дело ? Няколко важни стъпки.

1. Определете в коя област на правото, попада Вашия случай напр. наказателно, административно, данъчно, гражданско/договорно, вещно/, семейно, търговско. 2. Търсете адвокат, който е обявил, че практикува в областта на правото, в която попада Вашия случай. 3. Потърсете информация за дейността на адвоката от неговата страница в интернет, от интернет форуми, от Ваши познати, които е

Как да открия адвокат за моето дело ? Няколко важни стъпки. 2020-07-04T16:55:40+00:00

Как да ангажирам адвокат ?

Ангажирането на адвокат, който да работи по Вашия случай става въз основа на пълномощно и договор. Пълномощното е необходимо за процесуално представителство пред съд, прокуратура, разследващи органи, нотариус, съдебен изпълнител, държавни и общински органи. Пълномощното е в писмена форма. Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването

Как да ангажирам адвокат ? 2020-07-04T16:58:55+00:00

Задължително ли е да бъда представляван пред съда от адвокат ?

Адвокатска защита е задължителна само по определени в Наказателно-процесуалния кодекс случаи/ тежки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни/. Адвокат задължително приподписва касационната жалба до Върховния касационен съд. контакти още информация

Задължително ли е да бъда представляван пред съда от адвокат ? 2020-07-04T17:01:26+00:00

Може ли служебно да ми бъде назначен адвокат ?

Особен представител в гражданския процес/ исков и изпълнителен/ се назначава от съда на лице с неизвестен постоянен и настоящ адрес, срещу когото е заведено гражданско дело или е започнало принудително изпълнение. В наказателния процес , когато участието на защитник е задължително, съдът/прокурора/ назначава защитник-адвокат. Когато частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец или гражданският ответник /

Може ли служебно да ми бъде назначен адвокат ? 2020-07-04T17:04:32+00:00

Може ли пред съда да ме представлява мой роднина ?

По граждански и административни дела физическите лица могат да бъдат представляване от родителите си, децата и съпруга си. Роднините се легитимират пред съда с пълномощно от страната по делото, чието съдържание е определено в чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс Не е задължително роднините-пълномощници да имат юридическо образование, но ако те не са квалифицирани юристи

Може ли пред съда да ме представлява мой роднина ? 2020-07-04T17:08:46+00:00

Може ли български адвокат да ме представлява пред чуждестранен съд ?

Адвокат, който е придобил правоспособност в Република България , може да представлява и защитава свой клиент пред съд в държава-членка на ЕС, само съвместно с адвокат, който има призната правоспособност в същата държава и съобразно процесуалните закони на тази държава. Адвокат, който е придобил правоспособност в Република България , може да представлява и защитава свой

Може ли български адвокат да ме представлява пред чуждестранен съд ? 2020-07-04T17:12:43+00:00

Може ли пред български съд да бъда представляван от чуждестранен адвокат ?

Адвокат, който е гражданин на ЕС и е придобил адвокатска правоспособност в държава-членка на ЕС, може да представлява страна по съдебно дело в България само съвместно с адвокат, който е вписан в регистъра на българска адвокатска колегия. Адвокат, който е придобил правоспособност в държава извън ЕС , не може да извършва процесуално представителство пред български

Може ли пред български съд да бъда представляван от чуждестранен адвокат ? 2020-07-04T17:15:42+00:00

Допустимо ли е на бъда представляван пред съда от повече от един адвокат?

Може да упълномощите колкото искате адвокати, стига може да им платите хонорарите. Ако спечелите делото , съдът ще ви присъди възнаграждение само за един адвокат. контакти още информация

Допустимо ли е на бъда представляван пред съда от повече от един адвокат? 2020-07-04T17:18:31+00:00