Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България

Към всяко заявление за вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел както и към заявленията за обявяване на актове в същия регистър се прилагат съответни документи, които са изрично  определени в Наредба № 1  на министъра на правосъдието от  14.02. 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до

Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България 2020-07-04T15:33:18+00:00

Отказ за вписване в Търговския регистър

Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/  когато :  1. не е спазена формата и реда за подаване на  заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване; 2. заявеното обстоятелство не подлежи на вписване или

Отказ за вписване в Търговския регистър 2018-01-03T18:25:10+00:00

Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му и за него се дължи нова държавна такса.   При подаване на новото заявление заявителят може да

Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър 2018-01-03T18:25:57+00:00

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Отказът на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт  подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Обикновено този срок започва да тече  от датата, на която е получен отказа с препоръчано писмо с обратна разписка.  Ако заявителят

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър 2018-01-03T18:26:40+00:00

Указания при нередовни заявления за вписване в търговския регистър

Нередовните заявления за вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър се  оставят „без движение” до отстраняване на нередовността. Тази процедура е уредена в  чл. 22 , ал.5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел / ЗТРРЮЛНЦ/ и има за цел  намаляване на отказите на длъжностните лица и спестяване на разноски /държавни

Указания при нередовни заявления за вписване в търговския регистър 2018-01-03T18:29:41+00:00

Несъстоятелност на непререгистриран търговец

С промени в Закона за турговския регистър, публикувани в Държавен вестник брой 25 от 2012 г., в сила от 31март 2012 г. се облекчи реда за служебна пререгистрация на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност, които са изпаднали в неплатежоспособност и/или свръхзадълженост. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари

Несъстоятелност на непререгистриран търговец 2018-01-03T18:31:32+00:00

Отстраняване на грешки и непълноти в Търговския регистър

Грешки и непълноти при вписване на обстоятелства в търговския регистър могат да бъдат допуснати както от длъжностните лица на Агенция по вписванията, така и от самите заявители. Грешка е вписването по партидата на търговеца на цифри, букви или цели думи, различни от съдържащите се в заявлението. Непълнота е не отразяване по партидата на думи

Отстраняване на грешки и непълноти в Търговския регистър 2018-01-03T18:33:55+00:00