Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело

След като молбата за правна помощ е получена в 14 дневен срок председателят на Националното бюро за правна помощ решава дали ще бъде предоставена такава на молителя или не. Документът, който удостоверява решението за предоставяне на безплатна правна помощ се нарича Акт за предоставяне на правна помощ. Отказът за предоставяне на безплатна правна помощ се

Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело 2017-10-13T12:55:59+00:00

Може ли да избера служебен адвокат ?

Само лицата, които имат право на безплатна правна помощ съгласно чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ могат да ползват защита от служебен адвокат. В молбата за правна помощ може да бъде посочено името на адвоката, когото лицето предпочита за защитник. Те имат възможност за избор измежду адвокатите, които са вписани в адвокатската колегия в

Може ли да избера служебен адвокат ? 2017-10-13T17:17:01+00:00

Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело

След като съдът е уважил молбата на страната по делото/ищец или ответник/ за получаване на правна помощ, определението се изпраща на съвета на адвокатската колегия в района на съда. Защитникът по делото се определя от адвокатския съвет измежду адвокатите от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ. Обикновено се назначава адвокат за процесуален представител

Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело 2017-11-23T14:11:44+00:00

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник?

Назначеният  служебен защитник: обяснява какво точно е положението Ви в момента; посочва какви са правата Ви;  преценява налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени ли са законните срокове; указва какви други възможности за защита имате;  предоставя списък от документи, необходими за образуване на съответното

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник? 2017-10-13T13:55:14+00:00

Лишаване от безплатна правна помощ и последици

Ако се установи, че условията за предоставянето на безплатна правна помощ не са съществували изобщо или отчасти, съдът лишава страната от безплатен адвокат. Това той може да го направи служебно по свой почин или по искане на страна в процеса, обикновено това е противната страна. Назначеният служебен адвокат упражнява правомощията си до влизането в сила

Лишаване от безплатна правна помощ и последици 2017-10-13T12:58:38+00:00

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му

Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно съда, пред който делото му е висящо, за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта. Съдът, взел решението за предоставяне на правна помощ, може да я прекрати от момента на настъпване на промяната. За неизпълнение на задължението за уведомяване се

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му 2017-10-13T11:42:27+00:00

Прекратяване на безплатната правна помощ

Правната помощ се прекратява при смърт на лицето, на което тя е предоставена или при промяна на обстоятелствата, обосновали нейното предоставяне. Правната помощ се прекратява и при злоупотреба с правото на правна помощ. Правната помощ се прекратява с определение на съда, който разглежда делото. • служебно от съда • по искане на страна • по

Прекратяване на безплатната правна помощ 2023-01-16T16:21:24+00:00

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ?

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ не  дължи пари на служебния адвокат . Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава пари за хонорар и за покриване на разходи от лицето, на което е предоставена правна помощ.  

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ? 2017-10-13T14:01:41+00:00

Основания за отказ за предоставяне на безплатна правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата не се предоставя: 1. когато предоставянето й не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ; 2. когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима; 3. по търговски дела и данъчни дела, освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо

Основания за отказ за предоставяне на безплатна правна помощ 2017-10-13T11:36:13+00:00

Кой и как преценява дали лицето има право на безплатна адвокатска помощ

По граждански и административни дела преценката, дали молителят има право на безплатна правна помощ, се прави от съда, разглеждащ делото. По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия/съд, прокурор, следовател, дознател/. Същото важи и за частния обвинител, гражданския ищец, гражданския

Кой и как преценява дали лицето има право на безплатна адвокатска помощ 2017-10-13T11:35:34+00:00