Длъжникът може да обжалва само определени в закона действия на съдебния изпълнител

Длъжникът има ограничена възможност да подава жалби срещу действията на съдебния изпълнител. Правата му са регламентирани в чл. 435, ал. 2 от Гражданскопроцесуалния кодекс. Ако жалбата не се основава на някое от изрично изброените в закона действия, съдът няма да допусне нейното разглеждане по същество.   Длъжникът може да обжалва  само следните действия  на

Длъжникът може да обжалва само определени в закона действия на съдебния изпълнител 2017-12-14T13:47:39+00:00

Какво трябва да знае длъжникът, когато обжалва действия на съдебен изпълнител

Длъжникът може да обжалва само описаните в чл. 435, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс актове и действия: 1. постановлението за глоба; 2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; 4. отказа на съдебния

Какво трябва да знае длъжникът, когато обжалва действия на съдебен изпълнител 2017-11-24T16:40:52+00:00

Обжалване на изпълнителни действия върху несеквестируемо имущество

Принудителното изпълнение се насочва върху отделен имуществен обект с налагането на запор върху движима вещ или банкова сметка или възбрана върху . Запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. В жалбата длъжникът се позовава на несеквестируемост (пълна или частична) на запорирано или

Обжалване на изпълнителни действия върху несеквестируемо имущество 2017-11-24T16:24:50+00:00