Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ хипотези данъчните задължения могат да бъдат изменени. Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред съда. Това означава, че данъчното задължение може да бъде изменено при административно обжалване на акта както и ако същият е

Изменение на данъчни задължения 2021-01-07T16:45:39+00:00

Спиране на данъчна ревизия

В разпоредбите на чл. 34 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са уредени основанията и процедурата по спиране на ревизионното производство. Основанията , при които се спира ревизията са: заболяване на лице, чието участие е наложително - след удостоверяване с надлежен медицински документ; образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода

Спиране на данъчна ревизия 2021-01-07T15:41:07+00:00

Последователност на погасяванията на вноски за данък „сгради“ и такса „смет“

В ДОПК са възприети различни принципи за погасяване на публични държавни вземания/ данъци, осигуровки/ и публични общински вземания / местни данъци и такси/ . Докато при държавните вземания до образуване на изпълнително дело длъжникът има право да избере кое вземане плаща, то при общинските данъци и такси това право е отказано. След 01.01.2016 г. е

Последователност на погасяванията на вноски за данък „сгради“ и такса „смет“ 2021-01-05T17:38:01+00:00

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва погасяването на задължението е регламентиран в чл. 169 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Публичните държавни вземания, за които се прилагат правилата

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания 2021-01-05T17:08:26+00:00

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая: когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване; когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за възстановяване на надвнесени данъци. В тези два случая без да извършва ревизия или проверка органът по приходите може да възстанови

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци 2021-01-05T15:05:38+00:00

Несеквестируемо имущество при принудително публично изпълнение

При принудително събиране на публични държавни и общински вземания, т.е данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски, държавни и общински такси, глоби Публичният изпълнител може да насочва изпълнението върху цялото имущество на длъжника. Изключенията са изброени изчерпателно в чл. 213, ал.2 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. От тях могат да се възползват само длъжниците- физически лица. Правилото

Несеквестируемо имущество при принудително публично изпълнение 2021-01-05T15:00:18+00:00

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес

В последните години зачестиха случаите, когато юридически лица, най-често ООД-та остават дълго време без управител. Това са случаите на смърт на управителя или заличаване на управителя в търговския регистър по негово искане по реда на чл.141, ал.5 от Търговския закон, когато съдружниците не са избрали нов управител. Липсата на законен представител възпрепятства извършването на всякакви

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес 2021-01-05T15:22:58+00:00

Удостоверяване на връчването на данъчни актове

Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението. Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество. Съобщението,

Удостоверяване на връчването на данъчни актове 2021-01-05T15:23:38+00:00

Връчване на електронни данъчни документи

Връчването на заповеди за възлагане на ревизия, ревизионни доклади, ревизионни актове и други актове, издадени от органи по приходите и публичните изпълнители и съставени като електронни документи могат да се връчват по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление. Това предвижда изменената ал.4 от чл. 29 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/, в сила от

Връчване на електронни данъчни документи 2021-01-04T17:44:59+00:00

Връчване на данъчни съобщения

В чл. 29 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ е указан редът, по който данъчната администрация връчва съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно наказателната отговорност/ актове за установяване на административно нарушение и наказателни

Връчване на данъчни съобщения 2021-01-05T15:24:39+00:00