За предприемачи 2017-11-07T23:59:57+00:00

Правни услуги за предприемачи

 • Регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, клонове на търговски дружества, консорциуми, холдинги,европейски обединения, европейски дружества, кооперации, европейски кооперативни дружества, кооперативни предприятия
 • Регистрация на сдружения с нестопанска цел и фондации
 • Вписване на прокурист
 • промени в учредителните договори /устави/ и обявяването им в търговския регистър.
 •  промяна на адрес и седалище на търговци, кооперации и юридически лица с нестопанска цел;
 • смяна  на управителни органи, заличаване на управител на ООД по негово заявление;
 • увеличаване/намаляване на капитал
 • приемане на съдружници
 • напускане на съдружник и уреждане на имуществените отношения с дружеството;
 • изключване на съдружник
 • Годишни финансови отчети/ГФО/,
 • Дружествени договори
 • покани за общо събрание на акционерите,
 • покани на ликвидатори до кредиторите,
 • планове за преобразуване на търговски дружества
 •  вливане
 • сливане
 • разделяне
 • отделяне
 • преобразуване чрез промяна на правната форма
 • преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик
 • обжалване  на откази на длъжностното лице по регистрацията за вписване в търговския регистър
 • обжалване на решения на окръжния съд по повод откази на длъжностните лица по регистрацията.
 •  оспорване пред съд на решения на общо събрание на търговски дружества и кооперации
 •  обезщетение при напускане  или изключване на съдружник
 • консултации във връзка с прекратяване дейността на търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел
 • изготвяне на документи, необходими в процеса на ликвидация
 • обявяване на документи в процеса на ликвидация;
 • процесуално представителство пред Агенция по вписванията
 • посредничество при извънсъдебно разрешаване на търговски спорове,
 • изготвяне на проекти за спогодби, в т.ч. и съдебни спогодби;
 • процесуално представителство пред арбитражни съдилища;
 • участие в медиация
 •  изготвяне на молба за откриване на производство по несъстоятелност по искане на длъжник или кредитор;
 •  обжалване на решения и определения на съда по несъстоятелността;
 • предявяване на  искове и защита срещу  искове в производството по несъстоятелност,
 • предявяване на вземания на кредитори,
 • оспорване на списъка на приетите от синдика вземания,
 • консултации и представителство в производството по оздравяване на предприятието
 • изготвяне на  проекти и анализи  на  договори/общи условия, продажба, замяна, дарение, наем, аренда, заем, трудов договор,договор за изработка, издателски договор, договор за поръчка, договор за превоз, комисионен договор, прокура,   договор за търговски пълномощник, заместване, договор за депозит/влог/,поръчителство/
 •  консултации и участие в преговори.
 •  изготвяне за заявления за издаване на заповед за изпълнение,
 • възражения срещу заповеди за изпълнение,
 • обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение,
 • предявяване на искове за съществуване на вземането,
 • предявяване на искове за оспорване на вземането,
 • защита срещу искове във връзка със заповедното производство,
 • представителство по пълномощие в изпълнителното производство,
 • защита срещу изпълнението Събиране на вземания – Съветник

Обезсилване на ценни книжа /записи на заповед, чекове, менителници и др./ – процесуално представителство при издаване на заповед за неплащане и в заседанието за обезсилване

 • консултации  във връзка със сключване и изпълнение на търговски договори, за закупуване на недвижими имоти и строителство, по повод на преобразуване и ликвидация на търговски дружества, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане Данъчно право – Съветник
 •  обжалване на ревизионни актове и актове за установяване на публични държавни и общински вземания;
 • обжалване постановления на публичния изпълнител
 • обжалване на постановления на НАП за налагане на принудителни административни мерки
 • консултации и изготвяне на проект за нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот,
 • доброволна делба на недвижими имоти,
 • учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване,
 • обжалване на заповед за приемане на кадастрален план и кадастрална карта,
 • обжалване на заповеди за одобряване на подробен устройствен план,
 • обжалване на разрешение за строеж,
 • обжалване на заповед за приемане на уличнорегулационен план,
 • обжалване на отказ за издаване на административни актове за устройство на територията,
 • обжалване на заповед за забрана за ползване на строеж, за премахване на незаконен строеж.

правна помощ и процесуално представителство по съдебни  дела по търговски спорове