Несъстоятелност на заличен едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 годишна възраст  и което не е поставено под пълно или ограничено запрещение/ с местожителство в България, може да се регистрира като едноличен търговец/чл.56 от Търговския закон/ , ако за него не съществуват ограниченията в чл.57 ТЗ. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: при прекратяване на дейността

Несъстоятелност на заличен едноличен търговец 2020-07-04T16:06:06+00:00

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност

Лицата, които имат право да поискат откриване на производство по несъстоятелност за търговец/ търговско дружество, едноличен търговец и кооперация/ са изрично посочени в чл.625 от Търговския закон. Това са: Длъжникът-  едноличен търговец, търговско  дружество или кооперация, представлявани от техния управителен орган , съответно от ликвидатора за дружества в ликвидация; Кредитор на длъжника по търговска сделка.

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност 2020-07-04T16:14:23+00:00

Неплатежоспособен търговец

Неплатежоспособността на търговеца е основание за откриване на производство по несъстоятелност /чл.607а, ал.1 Търговския закон/. Основната предпоставка за неплатежоспособността на търговеца е той да не е в състояние за изпълни определено в закона /чл. 608 , ал.1 ТЗ/ изискуемо парично  вземане. Изискуемо е вземането, чийто падеж е настъпил. Срокът, в който едно парично задължение на

Неплатежоспособен търговец 2020-07-04T16:17:32+00:00

Как се предявява вземане от длъжник в несъстоятелност

Кои са кредиторите на несъстоятелността? Кредитори на несъстоятелността са всички лица, които имат вземания от търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност/чл. 616, ал.1 от Търговския закон. Вземанията не  са  само от търговски сделки, но те може да имат и нетърговски произход/ например заплати, обезщетения за трудова злополука и други обезщетения по Кодекса

Как се предявява вземане от длъжник в несъстоятелност 2018-01-03T18:22:54+00:00

Ако длъжникът Ви е съдружник в събирателно дружество в несъстоятелност, трябва да предявите вземанията си към него пред съда в процедурата по несъстоятелност на дружеството. В противен случай губите парите си.

Пример: A e дал заем на Б, който не е върнат. Б е съдружник в събирателно дружество „ООО“, за което е открита процедура по несъстоятелност. Кредиторите на дружеството и кредиторите на съдружниците имат  едномесечен срок от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност  да предявят пред съда вземанията си /

Ако длъжникът Ви е съдружник в събирателно дружество в несъстоятелност, трябва да предявите вземанията си към него пред съда в процедурата по несъстоятелност на дружеството. В противен случай губите парите си. 2018-01-03T18:24:01+00:00

Несъстоятелност на непререгистриран търговец

С промени в Закона за турговския регистър, публикувани в Държавен вестник брой 25 от 2012 г., в сила от 31март 2012 г. се облекчи реда за служебна пререгистрация на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност, които са изпаднали в неплатежоспособност и/или свръхзадълженост. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари

Несъстоятелност на непререгистриран търговец 2018-01-03T18:31:32+00:00

Как се установява размерът на гарантираните от държавата влогове при фалит на банка

Правилата, по които се определя размера на гарантираните от държавата влогове се съдържат в чл.6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. 1. Гарантирана от държавата е сумата от всички влогове, които едно лице е открило в банка, за която е открито производство по несъстоятелност. В тази сума  освен главницата на влоговете се включват и

Как се установява размерът на гарантираните от държавата влогове при фалит на банка 2018-01-03T18:37:26+00:00

Кои лица са гарантирани вложители, ако банката фалира

Законът за гарантиране на влоговете в банки създава привилегия за лица, които притежават влогове  до определен размер в банка, чийто лиценз за банкова дейност е отнет. Привилегията се изразява в изплащане на дължимите суми на вложителя от специален държавен фонд вместо от неплатежоспособната банка.  Тази привилегия не може да се тълкува разширително поради нейната специфика,

Кои лица са гарантирани вложители, ако банката фалира 2018-01-03T18:38:26+00:00

Квесторите предоставят на Фонда за гарантиране на влоговете в банките информация за влоговете и задълженията на вложителите към банката

В Наредба № 23  за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер ,в сила от 12.02.1999 г., издадена от Българската народна банка, обнародвана в ДВ. бр.12 от 12.02. 1999г., попр. ДВ. бр.15 от 19.02 1999г., изм. ДВ. бр. 63 от 7.08 2009г. е определен  редът,

Квесторите предоставят на Фонда за гарантиране на влоговете в банките информация за влоговете и задълженията на вложителите към банката 2018-01-03T18:39:35+00:00

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала

Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката. Голяма част от тези вземания са за вноски по отпуснати кредити. На всички кредитополучатели, независимо дали имат или нямат просрочени вноски  до датата на откриване на производството по несъстоятелност на банката, синдикът  изпраща покана

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала 2018-01-03T18:44:22+00:00