Заплатата и пенсията са частично секвестируеми

Секвестируем е този доход на длъжника, върху който може да бъде наложен запор и да бъде принудително отнет в полза на кредитора. В законите, които регламентират принудителното изпълнение – Гражданския процесуален кодекс  и Данъчно –осигурителния процесуален кодекс  е определен праг на секвестируемостта на доходите на длъжника. Това е т.нар несеквестируем доход. Този регламент представлява

Заплатата и пенсията са частично секвестируеми 2020-07-04T16:46:19+00:00

Несеквестируемост на застрахователни суми

Съдебният изпълнител няма право да запорира застрахователна сума  по застраховка "Живот" и "Злополука", както и върху обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност". Такава е изричната разпоредба на чл. 198, ал.1 от Кодекса за застраховане.   "Застрахователна сума"  или още както е известно „лимит на отговорност” е договорената или определената със закон и посочена в застрахователен договор

Несеквестируемост на застрахователни суми 2017-11-24T14:53:21+00:00

Несеквестируеми вещи на длъжника

Несеквестируемостта е съвкупност от правни норми, които забраняват определени вещи и вземания да бъдат принудително отнети  от длъжника в изпълнителния процес. Тези норми са създадени в обществен интерес и гарантират минималните средства, необходими за храна и основни битови потребности на длъжниците. Никой не желае улиците да се изпълнят с бездомни, гладни и зле облечени

Несеквестируеми вещи на длъжника 2017-11-24T15:46:04+00:00

Обжалване на изпълнителни действия върху несеквестируемо имущество

Принудителното изпълнение се насочва върху отделен имуществен обект с налагането на запор върху движима вещ или банкова сметка или възбрана върху . Запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. В жалбата длъжникът се позовава на несеквестируемост (пълна или частична) на запорирано или

Обжалване на изпълнителни действия върху несеквестируемо имущество 2017-11-24T16:24:50+00:00