Кога и за какво ми е нужен адвокат

Кога да търся съдействие от адвокат ? Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност Преди да дадете или вземете пари в заем Преди да сключите брачен договор Преди да се решите на развод Преди да регистрирате търговско дружество Преди да подадете  молба или

Кога и за какво ми е нужен адвокат 2018-01-11T17:35:52+00:00

Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело

Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Съдът сам решава дали заведеното дело подлежи на разглеждане от него и не всяка подадена молба бива уважавана.. Затова преди да решим да завеждаме дело, трябва да сме наясно със следните неща: Този,

Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело 2018-01-11T17:43:38+00:00

Подаване на искова молба

Къде да подам исковата молба Исковата молба се подава в служба „Регистратура” на съда. Във входящия регистър се вписват входящия номер, дата и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател и направление на книжата. В колко екземпляра да подготвя исковата молба Исковата молба трябва да бъде отпечатана в толкова екземпляра колкото са ответниците плюс

Подаване на искова молба 2018-01-12T11:33:02+00:00

Неактуалният адрес в търговския регистър може да стане причина за неприсъствено осъждане

Все по-често в съдебната практика се постановяват т.нар. неприсъствени решения по търговски дела. Осъденият търговец разбира, че срещу него е водено дело едва когато съдебен изпълнител му запорира сметките. Нашето проучване показа, че причината за такива неприятни изненади е неактуален адрес на търговеца, вписан в търговския регистър. Търговците посочват различни причини защо не са

Неактуалният адрес в търговския регистър може да стане причина за неприсъствено осъждане 2018-01-12T11:33:18+00:00

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи

Връчването по телефон на призовки и съобщения по граждански дела, в т.ч искови, охранителни и изпълнителни , е уредено в чл. 44, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.  Според практиката  на Върховния касационен съд /Решение № 407  от 23.12.2011 г. по гр. д. № 1138/2010 г., г. к., ІV г. о. на ВКС/ призоваването по

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи 2018-01-12T11:33:28+00:00

Защо трябва да отговоря на исковата молба

Да отговоря на исковата молба срещу мен е мое право, а не задължение. Как ще постъпя от мен зависи. Ако отговоря своевременно , мога да ползвам всички възможности на защита в гражданския процес. Ако не отговоря, сам се лишавам от правото си да се защитавам. Отговорът на исковата молба е защитно средство на ответника,

Защо трябва да отговоря на исковата молба 2018-01-12T11:33:39+00:00

Що е то неприсъствено съдебно решение

Неприсъственото съдебно решение, познато в миналото като задочно решение, е средство за възпрепятстване на неоправдано забавяне на съдебния процес. Най-често с такива решения приключват дела по еднотипни и лесно доказуеми искове, напр. дела на мобилни оператори и топлофикационни дружества  срещу техни клиенти за неплатени сметки, трудови дела за плащане на работна заплата, дела на

Що е то неприсъствено съдебно решение 2018-01-12T11:33:50+00:00

Как да оттегля исковата си молба

Този ,който е подал искова молба пред съда, може да я оттегли и заведеното от него дело ще бъде прекратено. Мотивите за това действие на ищеца са от различно  естество: едни са свързани с предмета на делото и интереса от воденето му - спорното задължение е платено, спорът е разрешен извънсъдебно; другите са финансови-

Как да оттегля исковата си молба 2018-01-12T11:34:03+00:00

Особен представител на ответника и длъжника

Неизвестният адрес на ответника и длъжника не е пречка за ищеца, съответно взискателя да реализират правата си по съдебен ред. В противен случай би се допуснало, необосновано и несправедливо, неизправният длъжник да избегне съдебно преследване. За да защити правата на отсъстващия ответник и длъжник , Гражданският процесуален кодекс е уредил възможност съдебният и изпълнителният

Особен представител на ответника и длъжника 2021-01-05T14:03:00+00:00

Обезщетяване на вреди вследствие на запор върху банкова сметка

С разпоредбата на чл. 403 от Гражданския процесуален кодекс е уредена възможност за присъждане на обезщетение в случаите, когато  обезпеченият  иск е отхвърлен  или не е предявен в определения от съда срок или делото е прекратено. В следващото изложение ще разгледаме обезщетяване на вреди вследствие наложен запор на банкова сметка на длъжника, макар че

Обезщетяване на вреди вследствие на запор върху банкова сметка 2018-01-12T11:38:29+00:00