Бърз съд по граждански дела

В глава двадесет и пета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е уредено така нареченото бързо производство по някои видове граждански дела, които изрично са изброени в чл. 310, ал.1 от ГПК. По бързото производство се разглеждат трудови спорове,  искове за опразване на наети и заети за послужване помещения; искове  за установяване и преустановяване на нарушение на права

Бърз съд по граждански дела 2018-01-12T11:41:24+00:00

Самоволно възвръщане на владението

Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота, отново се настаниха в него.

Самоволно възвръщане на владението 2018-01-12T11:46:50+00:00

Заповед за защита от домашно насилие се издава от районния съд

Определение за домашно насилие. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско

Заповед за защита от домашно насилие се издава от районния съд 2018-01-12T11:47:08+00:00