Получих заповед за изпълнение, какво да правя

Получаването на заповед за изпълнение е неприятно преживяване, което стресира дори и този, който знае, че дължи пари и кредиторът му ще си ги поиска. Най -често хората се стъписват, започват да ровят из Интернет, да питат разни патили познати и така губят няколко ценни дни, а времето тече в техен ущърб. След  като е получил съдебната

Получих заповед за изпълнение, какво да правя 2017-12-13T17:37:30+00:00

Връчване на заповед за изпълнение на търговец

На длъжник-търговец / едноличен търговец, търговско дружество, кооперация/ заповедта за изпълнеие се връчва по реда на глава шеста, раздел първи ”Съобщения”. от Гражданскопроцесуалния кодекс. Министърът на правосъдието е одобрил специална бланка-образец „Съобщение за връчване на заповед за изпълнение по реда на чл.411 ГПК”. Съобщението се изготвя от  съдебния деловодител и се връчва от връчителя

Връчване на заповед за изпълнение на търговец 2017-12-13T17:36:14+00:00

Заповед за изпълнение

Заповедното производство е новост в съвременните български условия. То е въведено с Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.023.2008 г. Заповедното производство скъсява пътя за осъждане на неизправни длъжници и спестява време и разходи на кредиторите.Правата на длъжниците са защитени като им се дава възможност да възразят срещу неоснователни претенции на кредиторите като ги

Заповед за изпълнение 2017-12-14T10:16:43+00:00

Заповед за изпълнение срещу починал длъжник

Все по-често се сблъскваме с проблема за издадена заповед за плащане срещу починал длъжник. Това са както заповеди по чл. 410 ГПК, издадени в полза на доставчици на обществени услуги – енергоразпределителни и топлофикационни дружества, В и К, така и заповеди за незабавно плащане по чл. 417 ГПК , издадени в полза на банки срещу

Заповед за изпълнение срещу починал длъжник 2017-11-26T18:16:00+00:00

Разноски в заповедното производство

Заявителят в заповедното производство има право на разноски съгласно общата разпоредба на чл. 78, ал.1 от ГПК.  Внесената такса за издаване на заповед за изпълнение  и  възнаграждение за един адвокат, ако  заявителят е имал такъв, се заплащат от длъжника съразмерно с уважената част от искането.  В образеца за заявление ца издаване на заповед за изпълнение

Разноски в заповедното производство 2017-12-14T13:45:40+00:00