Привилегировани държавни вземания

При принудителното изпълнение някои вземания се ползват с привилегия, т.е. с установено в закона предпочитание  те  се удовлетворяват преди останалите. Редът на привилегиите е уреден в чл. 136 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ в обществен интерес, което означава, че  това е императивно правило и този ред не може да бъде променян по желание на

Привилегировани държавни вземания 2020-07-03T18:12:14+00:00

Кой има право да образува изпълнително дело с чужд изпълнителен лист

Получавам запитвания от хора, които са платили по сметката на съдебния изпълнител сумата, която се дължи от техен познат или роднина по образувано срещу него изпълнително дело. Въпросът е : като платя чуждия  дълг длъжен ли е съдебният изпълнител да замести взискателя с мене. Не се наемам да пиша жалби срещу постановления на съдебни изпълнители,

Кой има право да образува изпълнително дело с чужд изпълнителен лист 2020-07-03T19:06:23+00:00

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело

1.   Няколко въвеждащи уточнения във връзка с обезпечителните мерки, предвидени в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ Обезпечителните мерки са правни действия, чрез които се извършва обезпечението на иск / пред съда/  или на присъдено вземане /с изпълнителен лист/. Видовете обезпечителни мерки са регламентирани  в чл.397, ал.1 ГПК - налагане на възбрана върху недвижим имот;  запор на движими

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело 2020-07-04T16:20:34+00:00

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна? 2020-07-04T16:24:33+00:00

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника.  Запорът върху вземане по

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ? 2020-07-04T16:29:09+00:00

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка?

Запорът върху банкова сметка на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което: – определено вземане на длъжника от банката се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като – се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по банкова

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка? 2020-07-04T16:33:29+00:00

Обявяване на публична продан на недвижим имот

1.Срок за изготвяне на обявлението. Една седмица след описан на недвижимия имот  съдебният изпълнител е длъжен  да изготви обявление за проданта.  2. Съдържание на обявлението В  обявлението за проданта  задължително се посочва: ·       собственика на имота; ·       описание на имота; ·        ипотекиран ли е имота, има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права

Обявяване на публична продан на недвижим имот 2020-07-04T16:36:57+00:00

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот

1.Наддавачи  Наддавачи в публична продан на недвижим имот могат да бъдат пълнолетни физически лица  и юридически лица с изключение на длъжника, неговият законен представител/ родители на непълнолетните лица и управители на юридическите лица/, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, в чийто район се провежда публичната продан,  служителите на съдебния изпълнител, който провежда публичната продан.

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот 2020-07-04T16:40:12+00:00

Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице

Редовното връчване на поканата за доброволно изпълнение е условие за редовност на гражданския изпълнителен процес. Поканите за доброволно изпълнение и съобщенията по изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители  се връчват  от служител в кантората на ЧСИ, определен да връчва призовки, съобщения и съдебни книжа по реда на чл.37-58 от Гражданския процесуален кодекс. Поканите за доброволно

Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице 2020-07-04T16:43:15+00:00

Заплатата и пенсията са частично секвестируеми

Секвестируем е този доход на длъжника, върху който може да бъде наложен запор и да бъде принудително отнет в полза на кредитора. В законите, които регламентират принудителното изпълнение – Гражданския процесуален кодекс  и Данъчно –осигурителния процесуален кодекс  е определен праг на секвестируемостта на доходите на длъжника. Това е т.нар несеквестируем доход. Този регламент представлява

Заплатата и пенсията са частично секвестируеми 2020-07-04T16:46:19+00:00