Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение.

От 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След 14.07.2020 г. публичните продани и въводи във владение се насрочват наново като не се дължат такси и разноски. Преди 14.07.2020 г. взискатели- физически лица могат да искат ново насрочване на публични продани

Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение. 2020-05-14T20:05:43+00:00

Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила

Понятието форсмажор е навлязло в българския  от френския език-  force majeure,  в превод непреодолима сила. В българското право „непреодолимата сила“ е дефинирана в чл. 306, ал.2 от Търговския закон като непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Непреодолимата сила е обективна невъзможност за изпълнение на търговски договор, която освобождава длъжника

Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила 2020-07-03T18:19:50+00:00