Обявяване на публична продан на недвижим имот

1.Срок за изготвяне на обявлението. Една седмица след описан на недвижимия имот  съдебният изпълнител е длъжен  да изготви обявление за проданта.  2. Съдържание на обявлението В  обявлението за проданта  задължително се посочва: ·       собственика на имота; ·       описание на имота; ·        ипотекиран ли е имота, има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права

Обявяване на публична продан на недвижим имот 2020-07-04T16:36:57+00:00

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот

1.Наддавачи  Наддавачи в публична продан на недвижим имот могат да бъдат пълнолетни физически лица  и юридически лица с изключение на длъжника, неговият законен представител/ родители на непълнолетните лица и управители на юридическите лица/, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, в чийто район се провежда публичната продан,  служителите на съдебния изпълнител, който провежда публичната продан.

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот 2020-07-04T16:40:12+00:00

Публична продан на движими вещи чрез явен търг с устно наддаване

По изключение съдебният изпълнител може да продаде движима вещ чрез явен търг с устно наддаване при цена, равна на 50 на сто от първоначално определената за продажба в магазин. Такъв търг може да се извърши , ако описаната движима вещ не е била продадена в продължене на три месеца от пренасянето й  в магазина.

Публична продан на движими вещи чрез явен търг с устно наддаване 2017-12-14T14:07:35+00:00

Определяне на началната цена за публична продан на недвижим имот

Определянето  на началната цена за публична продан на недвижим имот е нормирано в чл. 485 от Гражданския процесуален кодекс. 1. Оценка на имота от лицензиран оценител или вещо лице към съда. Възможност за оспорване на оценката. Съдебният изпълнител назначава вещо лице за определяне на стойността на имота. Вещото лице трябва да е вписано в

Определяне на началната цена за публична продан на недвижим имот 2017-12-21T11:08:50+00:00

Права на съпруга недлъжник при принудително изпълнение върху обща вещ

Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. В такъв случай Гражданският процесуален кодекс дава следните права на съпруга недлъжник: 1.Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Това може да бъде лично имущество по смисъла на чл.

Права на съпруга недлъжник при принудително изпълнение върху обща вещ 2017-11-26T18:53:45+00:00

Публична продан на семейно жилище заради дълг на единия съпруг

Жилище, придобито в режим на съпружеска имуществена общност може да бъде изложено на публична продан заради дълг на единия от съпрузите.  В този случай имотът се описва изцяло, но се продава само ½ идеална част от него, а съпружеската имуществена общност се прекратява по силата на чл.27, ал.4 от Семейния кодекс. Купувачът на ½

Публична продан на семейно жилище заради дълг на единия съпруг 2017-11-06T15:24:21+00:00

Публичната продан на недвижим имот може да бъде осуетена само чрез плащане на дълга

Възможностите за  осуетяване на публична продан на недвижим имот са минимални. Имот, който е изнесен на публична продан трудно може "да бъде спасен". Длъжниците и третите задължени лица- ипотекарни длъжници трябва да са наясно с това  за да не таят напразни надежди, че могат да „спасят имота си” . Най-общо казано във всички случаи нещата се свеждат до

Публичната продан на недвижим имот може да бъде осуетена само чрез плащане на дълга 2017-12-14T16:24:35+00:00

Длъжникът остава в имота докато бъде извършена публичната продан

След като недвижимият имот бъде описан от съдебния изпълнител той се предава за пазене на длъжника. Той остава във владение на имота до извършване на публичната продан. Длъжникът или негов упълномощен представител получава имота по описа и е длъжен да го предаде  в същото състояние, в което го е приел. Длъжникът  трябва да осигури

Длъжникът остава в имота докато бъде извършена публичната продан 2017-11-06T15:27:02+00:00

Съдебният изпълнител е длъжен да провери собствеността на възбранения имот едва при извършване на опис преди публичната продан

До касация е допуснато решение на Софийски градски съд  на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК / от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото/по приложението на чл. 449, ал. 2 ГПК . Въпросът, по който ВКС е дал задължително тълкуване е следва ли съдебният изпълнител да

Съдебният изпълнител е длъжен да провери собствеността на възбранения имот едва при извършване на опис преди публичната продан 2017-11-26T17:31:25+00:00