Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело

Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Съдът сам решава дали заведеното дело подлежи на разглеждане от него и не всяка подадена молба бива уважавана.. Затова преди да решим да завеждаме дело, трябва да сме наясно със следните неща: Този,

Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело 2018-01-11T17:43:38+00:00

Подаване на искова молба

Къде да подам исковата молба Исковата молба се подава в служба „Регистратура” на съда. Във входящия регистър се вписват входящия номер, дата и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател и направление на книжата. В колко екземпляра да подготвя исковата молба Исковата молба трябва да бъде отпечатана в толкова екземпляра колкото са ответниците плюс

Подаване на искова молба 2018-01-12T11:33:02+00:00

Неактуалният адрес в търговския регистър може да стане причина за неприсъствено осъждане

Все по-често в съдебната практика се постановяват т.нар. неприсъствени решения по търговски дела. Осъденият търговец разбира, че срещу него е водено дело едва когато съдебен изпълнител му запорира сметките. Нашето проучване показа, че причината за такива неприятни изненади е неактуален адрес на търговеца, вписан в търговския регистър. Търговците посочват различни причини защо не са

Неактуалният адрес в търговския регистър може да стане причина за неприсъствено осъждане 2018-01-12T11:33:18+00:00

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи

Връчването по телефон на призовки и съобщения по граждански дела, в т.ч искови, охранителни и изпълнителни , е уредено в чл. 44, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.  Според практиката  на Върховния касационен съд /Решение № 407  от 23.12.2011 г. по гр. д. № 1138/2010 г., г. к., ІV г. о. на ВКС/ призоваването по

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи 2018-01-12T11:33:28+00:00

Защо трябва да отговоря на исковата молба

Да отговоря на исковата молба срещу мен е мое право, а не задължение. Как ще постъпя от мен зависи. Ако отговоря своевременно , мога да ползвам всички възможности на защита в гражданския процес. Ако не отговоря, сам се лишавам от правото си да се защитавам. Отговорът на исковата молба е защитно средство на ответника,

Защо трябва да отговоря на исковата молба 2018-01-12T11:33:39+00:00

Що е то неприсъствено съдебно решение

Неприсъственото съдебно решение, познато в миналото като задочно решение, е средство за възпрепятстване на неоправдано забавяне на съдебния процес. Най-често с такива решения приключват дела по еднотипни и лесно доказуеми искове, напр. дела на мобилни оператори и топлофикационни дружества  срещу техни клиенти за неплатени сметки, трудови дела за плащане на работна заплата, дела на

Що е то неприсъствено съдебно решение 2018-01-12T11:33:50+00:00

Как да оттегля исковата си молба

Този ,който е подал искова молба пред съда, може да я оттегли и заведеното от него дело ще бъде прекратено. Мотивите за това действие на ищеца са от различно  естество: едни са свързани с предмета на делото и интереса от воденето му - спорното задължение е платено, спорът е разрешен извънсъдебно; другите са финансови-

Как да оттегля исковата си молба 2018-01-12T11:34:03+00:00

Как се извършва съдебна делба

Съдебната делба има за цел прекратяване на съсобственост върху вещи и вещни права. Всеки съсобственик има право на иск за делба, което право не се погасява по давност.С други думи съсобственикът може да иска делба на общата вещ, независимо колко години са изминали от възникването на съсобствеността. Към съдебна делба се пристъпва, когато не

Как се извършва съдебна делба 2018-01-12T11:38:08+00:00

Особен представител на ответника и длъжника

Неизвестният адрес на ответника и длъжника не е пречка за ищеца, съответно взискателя да реализират правата си по съдебен ред. В противен случай би се допуснало, необосновано и несправедливо, неизправният длъжник да избегне съдебно преследване. За да защити правата на отсъстващия ответник и длъжник , Гражданският процесуален кодекс е уредил възможност съдебният и изпълнителният

Особен представител на ответника и длъжника 2021-01-05T14:03:00+00:00

Вдигане на обезпечителен запор върху банкова сметка

Запорите биват два вида: обезпечителни и изпълнителни. От вида на запора зависи и начинът на неговото вдигане. В следващото изложение ще разгледаме само процедурата за вдигане на обезпечителен запор, уредена в чл. 402 от от Гражданския процесуален кодекс/ГПК/. Когато запорът е наложен като обезпечителна мярка  в исково производство/бъдещо или висящо/, основанието за вдигане на

Вдигане на обезпечителен запор върху банкова сметка 2017-11-26T18:36:31+00:00