Дружество с променлив капитал . Що е то.

За пръв път в България е уреден статутът на дружеството с променлив капитал, съкратено ДПК,  със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, в сила от 01.08.2023 г. Практически  учредяването на дружества с променлив капитал ще стане възможно след допълнения в Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на

Дружество с променлив капитал . Що е то. 2023-08-03T17:39:07+00:00

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик

ЕООД се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала гласи правилото на чл. 157, ал.1 от Търговския закон. Възможни са две изключения, при които дружеството не се прекратява след смъртта на едноличния собственик на капитала: Ако приживе едноличният собственик на капитала изрично е предвидил, че дружеството му няма да се прекрати със смъртта му.

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик 2023-06-13T17:47:52+00:00

Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД

Право и задължение на  управителя на ООД е да свика общо събрание на съдружниците /ОСС/. Това той  трябва да стори поне веднъж годишно/ чл. 138, ал.1 ТЗ/. В чл. 138, ал.3 и 4  от Търговския закон са посочени три случая, при които управителят е длъжен да свика общо събрание  извън общото му задължение по чл.

Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД 2018-01-03T18:27:36+00:00

Ликвидация на непререгистрирани търговски дружества

Търговските дружества и кооперации, които не са пререгистрирани до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и ликвидация. Ликвидационното производство е регламентирано със специалните норми на § 5б от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър. То започва със заявление за пререгистрация и лквидация  на търговско дружество. Този акт се характеризира със следните

Ликвидация на непререгистрирани търговски дружества 2018-01-03T18:28:41+00:00

Как се определя стойността на дружествения дял при прекратяване на членството на съдружник в ООД

При прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност при някоя от следните хипотези- при смърт на съдружник, при изключването му от общото събрание на съдружниците, при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност на съдружник-юридическо лице, като и при напускане на съдружник с предизвестие, се налага уреждане на  имуществените последици от прекратяването.

Как се определя стойността на дружествения дял при прекратяване на членството на съдружник в ООД 2018-01-03T18:34:25+00:00

Откраднати и унищожени акции и временни удостоверения се обезсилват от съда

Ако акционер изгуби акциии, може да поиска от съда да издаде решение за обезсилване на ценната книга , което замества акцията като подробно възпроизвежда съдържанието й и в този смисъл легитимира молителя с упражняването на правата по нея. В глава петдесет и трета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е предвидена специална процедура за обеззилване на

Откраднати и унищожени акции и временни удостоверения се обезсилват от съда 2018-01-03T18:34:56+00:00

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители

Правото на всеки вложител да получи влога си във фалирала банка до гарантирания размер от 196 хил. лева възниква в деня, обявен от Фонда за гарантиране на влоговете в банки/ наричан по –долу Фонда/  за начална дата на плащане на гарантираните вземания. Условието е лицето да е включено в списъка на вложителите, който е изготвен

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители 2018-01-03T18:40:27+00:00

Нотариална заверка на протокол на общо събрание на съдружници в ООД

Нотариус ще заверява подписите и съдържанието на протоколните решения на общото събрание на съдружниците в ООД за   приемане  и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за  намаляване и увеличаване на капитала; за  избор на  управител и за  придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права

Нотариална заверка на протокол на общо събрание на съдружници в ООД 2018-01-03T18:55:06+00:00