Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД

Право и задължение на  управителя на ООД е да свика общо събрание на съдружниците /ОСС/. Това той  трябва да стори поне веднъж годишно/ чл. 138, ал.1 ТЗ/. В чл. 138, ал.3 и 4  от Търговския закон са посочени три случая, при които управителят е длъжен да свика общо събрание  извън общото му задължение по чл.

Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД 2018-01-03T18:27:36+00:00

Ликвидация на непререгистрирани търговски дружества

Търговските дружества и кооперации, които не са пререгистрирани до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и ликвидация. Ликвидационното производство е регламентирано със специалните норми на § 5б от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър. То започва със заявление за пререгистрация и лквидация  на търговско дружество. Този акт се характеризира със следните

Ликвидация на непререгистрирани търговски дружества 2018-01-03T18:28:41+00:00

Как се определя стойността на дружествения дял при прекратяване на членството на съдружник в ООД

При прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност при някоя от следните хипотези- при смърт на съдружник, при изключването му от общото събрание на съдружниците, при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност на съдружник-юридическо лице, като и при напускане на съдружник с предизвестие, се налага уреждане на  имуществените последици от прекратяването.

Как се определя стойността на дружествения дял при прекратяване на членството на съдружник в ООД 2018-01-03T18:34:25+00:00

Откраднати и унищожени акции и временни удостоверения се обезсилват от съда

Ако акционер изгуби акциии, може да поиска от съда да издаде решение за обезсилване на ценната книга , което замества акцията като подробно възпроизвежда съдържанието й и в този смисъл легитимира молителя с упражняването на правата по нея. В глава петдесет и трета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е предвидена специална процедура за обеззилване на

Откраднати и унищожени акции и временни удостоверения се обезсилват от съда 2018-01-03T18:34:56+00:00

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители

Правото на всеки вложител да получи влога си във фалирала банка до гарантирания размер от 196 хил. лева възниква в деня, обявен от Фонда за гарантиране на влоговете в банки/ наричан по –долу Фонда/  за начална дата на плащане на гарантираните вземания. Условието е лицето да е включено в списъка на вложителите, който е изготвен

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители 2018-01-03T18:40:27+00:00

Нотариална заверка на протокол на общо събрание на съдружници в ООД

Нотариус ще заверява подписите и съдържанието на протоколните решения на общото събрание на съдружниците в ООД за   приемане  и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за  намаляване и увеличаване на капитала; за  избор на  управител и за  придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права

Нотариална заверка на протокол на общо събрание на съдружници в ООД 2018-01-03T18:55:06+00:00