Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело

1.   Няколко въвеждащи уточнения във връзка с обезпечителните мерки, предвидени в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ Обезпечителните мерки са правни действия, чрез които се извършва обезпечението на иск / пред съда/  или на присъдено вземане /с изпълнителен лист/. Видовете обезпечителни мерки са регламентирани  в чл.397, ал.1 ГПК - налагане на възбрана върху недвижим имот;  запор на движими

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело 2020-07-04T16:20:34+00:00

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна? 2020-07-04T16:24:33+00:00

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника.  Запорът върху вземане по

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ? 2020-07-04T16:29:09+00:00

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка?

Запорът върху банкова сметка на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което: – определено вземане на длъжника от банката се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като – се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по банкова

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка? 2020-07-04T16:33:29+00:00

Запор на автомобил

Запорът  представлява забрана на собственика на движимата вещ/в случая автомобил/ да се разпорежда с нея- да я продава, заменя, дарява. Ако тази забрана бъде нарушена , лицето ,което се е разпоредило със запорираната вещ носи наказателна  отговорност по чл. 277, ал.2 НК и гражданска отговорност спрямо своя кредитор и купувача на автомобила. Кой може

Запор на автомобил 2017-11-26T18:32:41+00:00