Връчване на призовки и съдебни книжа на и-мейл адрес

От 30.06.2021 г. влязоха в сила разпоредбите в Гражданския процесуален кодекс, регламентиращи връчването на  съобщения, призовки и съдебни книжа на електронен адрес. Правилото на чл. 38, ал.2 ГПК е връчването на и-мейл  да се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие/ЕПЕП/ или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно чл. 3, параграф 37 от

Връчване на призовки и съдебни книжа на и-мейл адрес 2021-07-29T12:57:02+00:00

Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга

 "Административна услуга" е: 1) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, напр. удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за смърт, удостоверение за наследници; удостоверение за актуално състояние на търговец; регистрационен талон на автомобил; издаване на скици и схеми за недвижими имоти 2) издаване на индивидуални административни

Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга 2020-07-04T15:36:46+00:00

Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес

Ако получите телефонно обаждане от администрацията или административния съд за изготвен административен акт, насрочено съдебно дело или постановено съдебно решение или определение  по административен спор, не се изненадвайте, това е възможно и законосъобразно след влизане в сила на новите правила в Административно процесуалния кодекс /АПК/ ,  които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ .

Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес 2020-07-04T15:40:26+00:00

За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата

В Административно процесуалния кодекс /АПК/ бяха въведени нови правила за съобщения по административни и съдебно административни производства, които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ . Тези правила се отнасят до производства по издаване на индивидуални административни актове/ заповеди, разрешения, издаване на документи и други/ от държавната и общинската администрации и съдебните производства по обжалване

За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата 2020-07-04T15:44:24+00:00

Кога и за какво ми е нужен адвокат

Кога да търся съдействие от адвокат ? Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност Преди да дадете или вземете пари в заем Преди да сключите брачен договор Преди да се решите на развод Преди да регистрирате търговско дружество Преди да подадете  молба или

Кога и за какво ми е нужен адвокат 2018-01-11T17:35:52+00:00

Арбитражното споразумение

Арбитражното споразумение   Арбитражното споразумение  е особен вид договор, чрез  който страните се съгласяват споровете във връзка с действителността, изпълнението или прекратяването на друг  договор или извъндоговорни отношения  да бъдат разрешавани от арбитражен съд.   Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или отделно споразумение.   Арбитражното споразумение трябва да бъде

Арбитражното споразумение 2018-01-12T11:32:05+00:00

Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело

Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Съдът сам решава дали заведеното дело подлежи на разглеждане от него и не всяка подадена молба бива уважавана.. Затова преди да решим да завеждаме дело, трябва да сме наясно със следните неща: Този,

Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело 2018-01-11T17:43:38+00:00

Подаване на искова молба

Къде да подам исковата молба Исковата молба се подава в служба „Регистратура” на съда. Във входящия регистър се вписват входящия номер, дата и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател и направление на книжата. В колко екземпляра да подготвя исковата молба Исковата молба трябва да бъде отпечатана в толкова екземпляра колкото са ответниците плюс

Подаване на искова молба 2018-01-12T11:33:02+00:00

Неактуалният адрес в търговския регистър може да стане причина за неприсъствено осъждане

Все по-често в съдебната практика се постановяват т.нар. неприсъствени решения по търговски дела. Осъденият търговец разбира, че срещу него е водено дело едва когато съдебен изпълнител му запорира сметките. Нашето проучване показа, че причината за такива неприятни изненади е неактуален адрес на търговеца, вписан в търговския регистър. Търговците посочват различни причини защо не са

Неактуалният адрес в търговския регистър може да стане причина за неприсъствено осъждане 2018-01-12T11:33:18+00:00

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи

Връчването по телефон на призовки и съобщения по граждански дела, в т.ч искови, охранителни и изпълнителни , е уредено в чл. 44, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.  Според практиката  на Върховния касационен съд /Решение № 407  от 23.12.2011 г. по гр. д. № 1138/2010 г., г. к., ІV г. о. на ВКС/ призоваването по

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи 2018-01-12T11:33:28+00:00