Запор на автомобил

Запорът  представлява забрана на собственика на движимата вещ/в случая автомобил/ да се разпорежда с нея- да я продава, заменя, дарява. Ако тази забрана бъде нарушена , лицето ,което се е разпоредило със запорираната вещ носи наказателна  отговорност по чл. 277, ал.2 НК и гражданска отговорност спрямо своя кредитор и купувача на автомобила.

Кой може да поиска  запор на автомобил  и как се налага запорът ?

Имуществото на длъжника обезпечава неговите задължения, затова всеки кредитор може да поиска от  съда да наложи запор на автомобила на длъжник като обезпечение на неговия дълг. За целта съдът издава на кредитора обезпечителна заповед, въз основа на която съдебен изпълнител образува изпълнително дело и изпраща на Пътна полиция  по мястото на регистрацията та автомобила запорно съобщение. Запорът се смята наложен от датата, на която КАТ е получил запорното съобщение. То се отразява в регистъра на моторните превозни средства, който не е публичен.

Ако длъжникът е осъден с влязло в сила съдебно решение или съдебна заповед за плащане , кредиторът може да поиска принудително изпълнение върху всяка една вещ от имуществото на длъжника. При започнало принудително изпълнение запор върху автомобил може да наложи съдебният изпълнител по искане на взискателя на парично вземане. Запорирането на автомобила е обезпечителна мярка, която предшества неговата публична продан.

Запор на автомобил може да наложи публичен изпълнител за обезпечаване на държавно вземане от длъжника –собственик на автомобила за данъци, осигуровки, глоби и т.н. Публичният изпълнител изпраща запорно съобщение до Пътна полиция преди да започне принудителното съдиране на вземанията.

Последици от налагането на запор на автомобил ?

В деня на получаването му  запорното  съобщение се отразява в регистъра на КАТ  по партидата на автомобила / по регистрационен номер/. От този момент не е възможна промяна в регистрацията  на превозното средство /чл. 143, ал.9 Здвп./ до вдигането на запора от органа, който го е наложил.

След налагането на запора собствеността върху автомобила не се променя. Собственикът може да продължи да го ползва, да го дава под наем или в заем на друго лице. Собственикът на запориран автомобил има всички задължения във връзка с автомобила- за плащане на данък, за задължителна застраховка „гражданска отговорност“ и други.

Може ли запориран автомобил да бъде спрян от движение?

При необходимост съдебният изпълнител може да поиска от КАТ да спре от движение запориран автомобил/ чл. 431, ал.6 ГПК/, но за не повече от три месеца. Условието е,  автомобилът да е обект на принудително изпълнение. Съдебният изпълнител иска спиране от движение на запориран автомобил за да го опише и обяви на публична продан.

Кога, кой  и как  вдига запора на автомобил ?

Тъй като запорът е мярка, която обезпечава вземане. Запорът се вдига при отпадане на обезпечителната нужда ,при отмяна на обезпечението или при неговата замяна.

Обезпечителната нужда отпада, когато длъжникът плати по сметка на съдебния/публичния  изпълнител целия дълг, който включва главница ,лихви и разноски. В такъв случай при представяне на необходимите документи съдебният изпълнител прекратява принудителното изпълнение и служебно вдига запора.

Обезпечителната нужда отпада и ако длъжникът плати задължението си на кредитора  преди да е образувано изпълнително дело. В такъв случай  както кредиторът така и самият длъжник имат право да поискат от съда да отмени допуснатия запор./ чл. 402 ГПК/. След влизане в сила на съдебното определение за отмяна на запора съдебният изпълнител изпраща до КАТ съобщение за вдигане на запора.

Замяна на запора на автомобила  с друг вид обезпечение може да бъде допуснато от съда по искане на длъжника/чл.398 ГПК/. В такъв случай запорът се отменя.

Запор на автомобил, наложен от публичен изпълнител може да бъде заменен по реда на чл. 199 от ДОПК по искане на длъжника.

Във всички случаи за да бъде заличено вписването на запор в регистъра на м.п.с. органът, който е наложил запора, трябва да изпрати до КАТ съобщение за отмяна на запора. Едва след това може да бъде извършена промяна на регистрацията на автомобила.

Кой и как уведомява собственика за наложен запор на автомобила.

Собственикът на запорирания автомобил не получава запорно съобщение нито от съдебния изпълнител наложил запора нито от КАТ.

За наложения запор на автомобил собственикът научава от поканата за доброволно изпълнение, която му изпраща съдебния изпълнител при започване на принудително изпълнение . Същата е процедурата и когато запорът е наложен от публичен изпълнител.

При наложен обезпечителен запор  при обезпечаване на бъдещ иск /по обезпечителна заповед на съда/ съдебният изпълнител не изпраща покана за доброволно изпълнение и собственикът на автомобила не знае за запора докато не направи справка в КАТ.

Обезпечителният запор на автомобил, наложен с постановление на публичния изпълнител също не се съобщава на собственика.

Важно : Регистърът/информационния  фонд/  на КАТ за пътни превозни средства  НЕ Е ПУБЛИЧЕН, поради това справки  от него могат да получават само органите на МВР и собственик за регистрирано на негово име п.п.с.

  Удостоверения за регистрирани  п.п.с. се издават само на собственика срещу заплащане на такса. Заявлението се подава в съответното звено на Пътна полиция, където се води на отчет превозното средство.

Контакти
2017-11-26T18:32:41+00:00