Възбрана

Възбраната е обезпечителна мярка, уредена в чл. 397, ал.1 т.1 от Гражданско-процесуалния кодекс. Тя представлява забрана на собственика да се разпорежда с възбранения имот докато трае съдебния процес или принудителното изпълнително производство.

 

Възбраната цели да обезпечи успешното принудително изпълнение на парични вземания, насочено към определен недвижим имот като се запазва неговата физическа цялост и принадлежност към имуществото на длъжника.

 

Възбраната е вид обезпечение на вземане, което не зависи от волята на длъжника, който е собственик на възбранения имот. За възбраната не се иска съгласие на собственика на имота, обратно най-често тя се налага без негово знание и той научава впоследствие за вписаната тежест върху имота му.

 

Характерно за възбраната е, че собственикът не губи своето право над вещта, но той бива ограничен  във възможността да я продава, дарява и заменя, да учредява право на ползване. Възбраната задължава длъжника да полага грижи за запазване на вещта  и не може под страх от наказателна отговорност да я изменя, поврежда или унищожава.

 

За да бъде разбрана правилно същността на възбраната, трябва да се направят отграничения с някои сродни правни актове.

 

–         възбрана и ипотека

Възбраната е разпореждане на съдебния изпълнител, с което определен имот на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя. Ипотеката се учредява по волята на длъжника  чрез договор или по силата на закона. Възбранена вещ може да се ипотекира, стига кредиторът да приеме такова обезпечение с тежест. Ипотекирана вещ може да бъде възбранена, но , кредиторът ще бъде затруднен да се удовлетвори от имота , особено ако възбраната е наложена по искане на друг кредитор.

 

–         възбрана и запор

И двете представляват обезпечителни мерки, но възбрана се налага  върху недвижими вещи, а запор – върху движими. Различен е и редът за реализация на тези обезпечения- възбраната чрез вписване в имотния регистър , а запора – чрез опис на вещта , извършен от съдебния изпълнител.

 

–         възбрана и опис на имот

Възбраната във всички случаи предхожда описа на имота. Последният е  е действие на съдебния изпълнител , подготвящо публичната продан. При извършването на опис на имот  съдебният изпълнител трябва да се увери, че имотът е бил собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната.  В описа се определя и началната цена, от която да започне наддаването.

 

–         възбрана и  публична продан

Възбраната обезпечава принудителното изпълнение чрез забрана дължика да отчуждава възбранения имот. Публичната продан е изпълнително действие, при което съдебният изпълнител продава описания имот, за да удовлетвори взискателя, т.е за да събере пари за плащане на дълга на длъжника към взискателя.

Контакти
2017-11-26T17:23:39+00:00