Връчване на заповед за изпълнение на търговец

На длъжник-търговец / едноличен търговец, търговско дружество, кооперация/ заповедта за изпълнеие се връчва по реда на глава шеста, раздел първи ”Съобщения”. от Гражданскопроцесуалния кодекс. Министърът на правосъдието е одобрил специална бланка-образец „Съобщение за връчване на заповед за изпълнение по реда на чл.411 ГПК”. Съобщението се изготвя от  съдебния деловодител и се връчва от връчителя /призовкаря/ при районния съд. Ако в населеното място няма съдебно учреждение, връчването може се извърши от служител на общината или кметството. Неразделна част от съобщението е разписката, в която се описват данните за лицето, получило съобщението и извършените от връчителя действия, включително и отказа на адрестата да получи съобщението.

  Съобщението се връчва на търговеца на адреса му на управление, който последен е вписан в търговския регистър. Ако търговецът е напуснал този адрес и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. 

Връчването на търговци се извършва в офисите им на всеки служител или работник, който е съгласен да  приеме съобщението. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя. 

 Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление . Уведомлението се залепва на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. В уведомлението се посочва, че книжата/ съобщението и препис от заповедта за изпълнение/ са оставени в канцеларията на съда и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението. Второ уведомление не се залепва.

 Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването на книжата от канцеларията на съда.

Контакти
2017-12-13T17:36:14+00:00