Съдебният изпълнител е длъжен да провери собствеността на възбранения имот едва при извършване на опис преди публичната продан

До касация е допуснато решение на Софийски градски съд  на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК / от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото/по приложението на чл. 449, ал. 2 ГПК . Въпросът, по който ВКС е дал задължително тълкуване е следва ли съдебният изпълнител да се увери преди налагане на възбраната, че вещта е собственост на длъжника.

Когато принудителното изпълнение се насочва върху имот, съдебният изпълнител едновременно с поканата за доброволно изпълнение до длъжника, изпраща до службата по вписванията писмо за налагане на възбрана върху имота/ чл. 449, ал.1 и ал.2 ГПК/. Възбрана се налага чрез вписването й в нотариалните книги по партидата на длъжника, където се нанасят последователно всички вписвания, отбелязвания и заличавания и се посочва и съответната книга, том и страница, където е подреден актът / чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията/. Към момента на изпращане на писмото за вписване на възбрана върху имот на длъжника, съдебният изпълнител не извършва проверка дали длъжникът действително е собственик на имота. Например: имотът, върху който е вписана възбрана е продаден преди образуване на изпълнителното дело срещу предишния му собственик. Възбраната няма да има действие спрямо настоящия собственик на имота, тъй като не е вписана в неговата персонална партида. Възбраната няма да породи действие и спрямо длъжника, тъй като той не е собственик на имота.

 В кой случай възбраната поражда действие? Възбраната ще породи действие само ако длъжникът е собственик на възбранения имот и в този случай съгласно чл. 453 ГПК, всички последващи разпоредителни сделки с имота ще бъдат непротивопоставими на взискателя и на присъединилите се кредитори.

Кога съдебният изпълнител е длъжен да провери собствеността на имота, обект на принудително изпълнение?

Задължение за извършване на проверка дали имотът е собственост на длъжника възниква за съдебния изпълнител едва при описа на имота. Съгласно чл. 483 ГПК, съдебният изпълнител описва посочения от взискателя имот, след като се увери, че той е бил собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната и тази проверка на собствеността се извършва чрез справка в данъчните или нотариалните книги или по друг начин, включително чрез разпит на съседи.

 Целта на наложената възбрана е да обезпечи изпълнението върху имота за събиране вземането на взискателя. При налагане на възбраната съдебният изпълнител няма задължение за извършване на проверка дали имотът е собственост на длъжника. Решение  № 128 от 02.06.2016 г. по гр.д. № 335/2016 г., Гражданска колегия, ІV гражданско отделение на Върховния касационен съд.

Действителният собственик на имота, който е бил възбранен по чуждо изпълнително дело, има възможност да поиска от съдебния изпълнител да вдигне погрешно наложената възбрана или да обжалва действията му пред окръжния съд/ за София – СГС/. Независимо от това, наложената възбрана върху чужд имот не препятства собственика да го отчужди в полза на трето лице – по партидата на собственика няма наложена възбрана върху имота, а погрешно наложената възбрана не е противопоставима както на действителния собственик, така и на придобилото го след налагането и трето лице

Контакти
2017-11-26T17:31:25+00:00