Разноски в заповедното производство

Заявителят в заповедното производство има право на разноски съгласно общата разпоредба на чл. 78, ал.1 от ГПК.  Внесената такса за издаване на заповед за изпълнение  и  възнаграждение за един адвокат, ако  заявителят е имал такъв, се заплащат от длъжника съразмерно с уважената част от искането.

 В образеца за заявление ца издаване на заповед за изпълнение  липсва искане за присъждане на разноски, но пък е налице общата графа № 14 – „Допълнителни изявления и допълнителна информация”, в която следва да се включи искането за разноски. Ако  липсва изрично искане за присъждане на разноски,  такива не се присъждат.

Ако заявителят е поискал присъждане на разноски, но съдът е пропуснал да се произнесе по това искане, приложение намира разпоредбата на чл. 248 от ГПК съгласно т.7 от  Тълкувателно решение  № 4 от  18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013  г.., ОСГТК на  ВКС. В едномесечен срок от издаване на заповедта за изпълнение заявителят може да поиска съдът да допълни заповедта в частта й за разноските.

Ако съдът  в нарушение на правилото на чл. 78 ГПК се е произнесъл по искането за присъждане на разноски, включително и   когато не са присъдени всички направени разноски  от заявителя, същият  разполага с изрично уредената в чл.413, ал.1 ГПК  възможност да подаде частна жалба срещу заповедта за изпълнение в частта за разноските. Срокът за частната жалба тече от датата, на която заявителят е получил разпореждането на съда , с което е отказано присъждане на разноски по заповедното дело.
Длъжникът  има право да обжалва издадената срещу него заповед за изпълнение в частта за разноските/ държавна такса и адвокатско или юрисконсултско възнаграждение  /. Ако заплатеното от заявителя  възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на длъжника да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно  чл. 63 от Закона за адвокатурата.  Ако в заповедното производство заявителят е бил представляван от юрисконсулт , присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.
Частна жалба срещу присъдените разноски в заповедта за изпълнение длъжникът може да подаде в седем дневен срок от получаване на заповедта. Жалбата се изготвя в 2 екземпляра- за съда и за заявителя и се подава в регистратурата на заповедния съд. Частната жалба се разглежда от окръжния съд в закрито съдебно заседание. Решението на окръжните съдии е окончателно. То може да потвърди решението на районния съд или да го отмени и присъди по-малък размер на разноските в заповедната производство.
Контакти
2017-12-14T13:45:40+00:00