Получих заповед за изпълнение, какво да правя

Получаването на заповед за изпълнение е неприятно преживяване, което стресира дори и този, който знае, че дължи пари и кредиторът му ще си ги поиска. Най -често хората се стъписват, започват да ровят из Интернет, да питат разни патили познати и така губят няколко ценни дни, а времето тече в техен ущърб. След  като е получил съдебната заповед  длъжникът има на разположение две седмици, в които трябва да реши дали да плати или да възрази .

Ако длъжникът реши да възрази срещу заповедта трябва да знае следното:

 • възражението се прави писмено чрез формуляр и се подава в регистратурата на съда, издал заповедта за изпълнение
 • срокът, в който длъжникът може да възрази срещу заповедта за изпълнение е двуседмичен и изтича в съответния ден на втората седмица, напр. заповедта е получена в сряда  и в срядата на втората седмица изтича срока за възражение
 • срокът за възражение не може да бъде продължаван от съда дори и длъжникът да има обективни причини за неспазването му
 • длъжникът може да възрази срещу цялото вземана или срещу част от него. Напр. длъжникът възразява срещу погасената по давност част от паричния дълг и признава останалата част от вземането.
 • длъжникът не е длъжен да обяснява защо не дължи сумата ,за която е издадена заповедта по чл. 412 ГПК. Достатъчно е във формуляра да бъде  написано „възразявам“ или „не дължа“.
 • възражението е основание кредиторът да предяви срещу длъжника иск за установяване на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение.
 • възражението срещу заповедта по чл. 410 ГПК ще  отсрочи плащането на дълга, но ще натовари длъжника с още съдебни разноски и лихви, ако искът на кредитора бъде уважен

Ако длъжникът  реши да плати след като получи заповедта за изпълнение трябва да знае следното:

 • длъжникът може да плати цялото задължение или част от него.
 • в двуседмичен срок след като е получил заповедта за изпълнение трябва да подаде възражение в регистратурата на съда, издал заповедта.
 • във възражението задължително трябва да напише, че е изпълнил задължението си. Ако длъжникът е платил част от дълга, трябва да посочи това обстоятелство във възражението си.
 • към възражението задължително се прилага документ за извършеното плащане/платежно нареждане, вносна бележка, касов ордер, разписка/
 • възражението и документът за плащане се подават в два екземпляра- един за съда и един за заявителя.
 • възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.
 • съдът обезсилва изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските, ако заявителят не подаде становище. Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.  Ако вземането,  е платено изцяло, съдът обезсилва заповедта за изпълнение. Ако вземането е платено частично, съдът обезсилва частично заповедта и указва на заявителя, че може да подаде иск за установяване на дължимостта на останалата част от вземането
Контакти
2017-12-13T17:37:30+00:00