Покана за доброволно изпълнение

Изпращането на покана за доброволно изпълнение е първото задължително процесуално действие на съдебния изпълнител след образуване на изпълнителното дело. Поканата до длъжника има законоустановена форма / Приложение № 21 към чл.3 т.3 от Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс/. Тази форма е задължителна и ако тя  не е спазена се счита, че длъжникът не е уведомен за започналото срещу него изпълнително производство.

 С поканата за доброволно изпълнение  съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Срокът е законоустановен и не може да бъде променян нито от съдебния изпълнител, нито по волята на някоя от страните по делото.  Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417-418 от ГПК, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й.  Когато изпълнителното дело е образувано във връзка със заповед за изпълнение по чл. 412 от ГПК, която  е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава.В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.

С последните промени в заповедното производство, в сила от началото на декември 2017 г., ясно се разграничиха двете хипотези, при които на длъжника се дава възможност  доброволно да плати. Ако изпълнителният лист е издаден във основа на влязла в сила заповед по чл. 412 ГПК, съдебният изпълнител не дава четиринадесетдневен срок за доброволно изпълнение, защото такъв вече е бил даден от съда в заповедното  производство. Ако заповедта за изпълнение е издадена на основание чл. 418 ГПК/ въз основа на документ- банково извлечение, нотариален акт, запис на заповед и други/, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в 14 дневен срок след получаване на поканата. В първия случай длъжникът  получава съобщение за образувано срещу него изпълнително дело, а във втория-покана за доброволно изпълнение.

Покана за доброволно изпълнение  по изпълнителното дело се връчва на длъжника само  веднъж- в началото на процеса и в нея  се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение  акт, който най-често  е изпълнителен лист.  На длъжника се дава възможност да плати  преди съдебният изпълнител да пристъпи към ефективни действия. Когато  пристъпва към изпълнителни действия/напр. запор/  , съдебният изпълнител  изпраща съобщение.  Не изпращането на покана за доброволно изпълнение  или нередовното й  връчване  на длъжника опорочават изпълнителния процес и са основание за отмяна на изпълнителните действия, извършени при това нарушение, допуснато  от съдебния изпълнител.

Втора покана  за доброволно изпълнение се изпраща  само в случай на смърт на длъжника след като е получил покана за доброволно изпълнение , но по делото не са предприети  изпълнителни действия. Поканата се изпраща на наследниците след като бъдат конституирани като страни в изпълнителния процес. На практика съдебните изпълнители изпращат покана за доброволно изпълнение на наследниците дори и да са извършени изпълнителни действия преди смъртта на длъжника.

Контакти
2017-12-14T11:25:45+00:00