Необходими документи за предоставяне на правна помощ, финансирана от държавата

Необходими документи за предоставяне на правна помощ

1.молба за правна помощ – по образец, който можете да изтеглите от интернет сайта на НБПП или да получите от адвокатската колегия по местоживеене .

2.молба-декларация за семейно и имуществено състояние на молителя – можете да изтеглите от интернет сайта на НБПП или да получите от адвокатската колегия по местоживеене;

3.заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, че получавате месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /обърнете се към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес/.

4.удостоверение, че отговаряте на условията за получаване на месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /обърнете се към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес/.

5.договор със специализирана институция за получаване на социални услуги – договор с дом за възрастни хора, договор за ползване на социални услуги, с центровете за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, с центровете за временно настаняване на бездомни хора и други.

6.съдебно решение за настаняване на дете по Закона за закрила на детето.

 

2023-01-16T16:17:42+00:00