Национални съдилища в Европейския съюз, които издават Европейски заповеди за плащане

Белгия

Съдилищата, компетентни да издават Европейска заповед за плащане са: районен съд (Vrederechter/Juge de paix),  първоинстанционен /окръжен/ съд (Rechtbank van Eerste Aanleg/Tribunal de première instance), търговският съд (Rechtbank van Koophandel/Tribunal de commerce) и съдът по трудовоправните спорове (Arbeidsrechtbank/Tribunal du travail).

България

Окръжните  съдилища  по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението издават Европейски заповеди за плащане.

Чешка република

Окръжните съдилища по мястото на пребиваване/седалището на ответника издават Европейски заповеди за плащане.

Германия

Компетентен за издаването на Европейска заповед за плащане срещу ответници/длъжници/, които са установени на територията на цяла  Германия е районният съд Берлин- Вединг.

Amtsgericht Wedding

13343 Berlin

Телефон: +49 (0)30 90156 – 0

Факс: +49 (0)30 90156 – 203

http://www.berlin.de/ag-wedding

Естония

Районните съдилища са компетентни да издават Европейска заповед за плащане.

Гърция

За вземания, които не надхвърлят 12 000 EUR европейски заповеди за плащане се издават от районния съдия (o Eirenodikes) , за вземания над този размер  заповеди се  издават от съдия на първоинстанционен /окръжен/ съд (Monomeles protodikeio).

Испания

Европейски заповеди за плащане се издават от първоинстанционните съдилища.

Франция

Компетентни съдилища да издават европейска заповед за плащане са районният съдия и председателят на търговския съд. Местната компетентност се определя от мястото, където е установен отвътникът или един от ответниците.

Ирландия

Върховният съд на републиката (the High Court)  е компетентен да издава Европейска заповед за плащане

Италия

Следните съдилища са компетентни да издават европейска заповед за плащане:

Районен съдия, когато паричното вземане не  превишава  5 000,00 EUR  В останалите случаи заповеди се издават от окръжен граждански съд

Кипър

Компетентност да издават Европейска заповед за плващане  имат: всички първоинстанционни съдилища на Република Кипър, които действат в четирите административни района на Република Кипър, а именно Никозия, Лимасол, Ларнака-Амохостос и Пафос.

Латвия

Европейски заповеди за плащане се издават от районните съдилища.

Литва

Районните съдилища, когато вземането не надвишава 100 000 LTL и  окръжните съдилища, когато вземането надвишава 100 000 LTL..

Люксембург

Компетентнен да издаде Европейска заповед за плащане е  председателят на районния съд (tribunal d’arrondissement) или съдията, който го замества, ако вземането е над 10 000 EUR;  и районен съдия, ако вземането е  до 10 000 EUR.

Унгария

Ако вземането не надхвърля 5 милиона форинта, компетентни да издават Европейски заповеди за плащане са  „helyi bíróságok“ [районни съдилища], за по-големи вземания – „megyei bíróságok“ [окръжни съдилища], а в Будапеща – „Fővárosi Bíróság“

Нидерландия

Европейска заповед за плащане се издава от районен съдия в Хага. Заявленията се изпращат на адрес:

p/a Rechtbank ‘s-Gravenhage
Sector civiel recht
Algemene Zaken
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Австрия

 Виенският окръжен съд по търговски дела е единствения съд в Република Австрия, който е компетентен относно молбите за приемане на европейска заповед за плащане

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Justizsentrum Wien Mitte

Marxergasse 1a;

 A-1030 Wien

Тел.: +43-(0)1/51528-807

Факс: +43-(0)1/51528-693

Полша

Компетентни до издават Европейска заповед за плащане са окръжните и районните съдилища в зависимост от размера на вземането и адреса на длъжника.

Португалия

Компетентен да издава европейска заповед за плащане, е районният съд в Порто (гражданско отделение).

Tribunal de Comarca (Secretaria-Geral de Serviço Externo do Porto)

R. Gonçalo Cristóvão, 347- 3º e 4º;

P-4000-270 Porto

Тел.: (351) 223 40 31 00

Факс: (351) 223 40 31 95

Румъния

Компетентни да издават Европейска заповед за плащане са първоинстнационните съдилища /районни и окръжни/

Словения

Компетентни са районните съдилища (okrajna sodišča) и окръжните съдилища (okrožna sodišča).

Словакия

 Компетентните съдилища за издаване на европейска заповед за плащане  са „okresné súdy“ (районни съдилища).

Финландия

Районният съд на Хелзинки е компетентен да издава европейска заповед за плащане.

Helsingin käräjäoikeus

Porkkalankatu 13;

 00180 Helsinki

Пощенски адрес: PL 650; 00181 Helsinki

Тел.: (+358 – 10) 36 44200 Факс: (+358 – 10) 36 44218

Швеция

Европейски заповеди за плащане издава  Агенцията за  събиране на вземания

Kronofogdemyndigheten

Пощенски адрес: Box 50; SE-971 03 Luleå

Великобритания

1. Англия и Уелс

Съдилищата, който са  компетентен да издават европейска заповед за плащане са областният съд (county court) и Висшият съд (High Court of Justice).

Подробности относно компетентността на съдилищата за издаване на Европейска заповед за плващане  (High Court and County Courts Jurisdiction Order

2. Северна Ирландия

Съдът, който е компетентен да издава европейска заповед за плащане в Северна Ирландия, е Вълховният съд (High Court of Justice).

3. Шотландия

Съдът, който е компетентен да издава европейска заповед за плащане в Шотландия, е районният съд (sheriff court). Иск може да бъде предявен във всеки районен съд в Шотландия. Уебсайтът на съдебните служби (Court Service) съдържа адресите на всички районни съдилища (Sheriff Courts): http://www.scotcourts.gov.uk/locations/index.asp

4. Гибралтар

Съдът, компетентен за издаване на европейска заповед за плащане в Гибралтар, е Supreme Court.

По информация на Европейски съдебен атлас по гражданскопровни въпроси http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_bg.htm?countrySession=26&

Контакти
2017-11-26T17:38:23+00:00