Как да поискам безплатна адвокатска консултация

При нарушени права и с оглед предстоящо завеждане на дело или за извънсъдебно уреждане на спор можете да ползвате безплатна адвокатска помощ за проучване на казуса, консултация и подготовка на документи / изготвяне на искова молба, жалба, тъжба, спогодба/. За целта е необходимо да подадете молба до Националното бюро за правна помощ на адрес София 1421, ул. „Развигор“ № 1 .Към молбата се прилага:
1. декларацията за семейно и имуществено състояние
2. един от следните документи, с който разполагате:
• заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, че получавате месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /обърнете се към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес/.
• удостоверение, че отговаряте на условията за получаване на месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /обърнете се към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес/.
• договор със специализирана институция за получаване на социални услуги – договор с дом за възрастни хора, договор за ползване на социални услуги, с центровете за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, с центровете за временно настаняване на бездомни хора и други.
• съдебно решение за настаняване на дете по Закона за закрила на детето.
Възползвайте се от тази възможност за да научите правата си и възможностите за тяхната защита. Доверете се на правоспособен адвокат, който да се запознае с Вашия казус, да изследва доказателствата, с които разполагате и да Ви насочи какви други документи трябва да набавите за да обосновете иска/жалбата си. Добре свършената предварителна работа е наполовина спечелено дело.
В рамките на правната помощ преди съдебен процес може да се открие възможност за уреждане на правния спор чрез споразумение. Възползвайки се от компетентната помощ на адвоката ще спестите време, нерви и средства. В повечето случаи спогодбата е за предпочитане пред съдебен процес, протичащ няколко години. С помощта на правоспособен адвокат може да постигнете най-благоприятната спогодба за уреждане на имуществени, наследствени и семейни отношения

2017-10-13T13:47:07+00:00