Европейска заповед за плащане. Кой може да поиска издаването й?

Европейската заповед за плащане  е  уредена с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета  и представлява изпълнително основание съгласно чл.627 от ГПК.

Процедурата  за  издаване на европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри и води до ускоряване и опрстяване на трансграничните изпълнителни производства  и до  намаляване на разходите , свързани  с тях.

Регламентът, който има пряко действие и силата на закон за всяка държава-членка на ЕС, позволява свободно обръщение на европейски заповеди за плащане в държавите-членки чрез определяне на минимални стандарти. Спазването им премахва необходимостта от каквото и да е междинно производство в държавата-членка  за признаване и привеждане  в изпълнение на изпълнително основание, издадено от чужда държава.

Кой може да поиска издаване на европейска заповед за плащане ?

Ищец може да бъде всяко лице , което има местоживеене или обичайно пребивава в държава- членка на ЕС. Местоживеенето се определя в съответствие с членове 59 и 60 от Регламент (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Важно е да се подчертае, че правото да се иска издаване на европейска заповед за плащане е поставено в зависимост от местопребиваването и местоживеенето на територията на Европейския съюз, а не от гражданството на ищеца.  Второто условие е ищецът и ответникът да имат местоживеене или обичайно пребиваване в различни държави-членки.

  

Регламентът за създаване на процедура за издаване на европейска заповед за плащане не се прилага единствено в Дания .

Вземането на ищеца може да произхожда от всякакви граждански или търговски сделки.

Европейска заповед за плащане може да се издаде и за вземания, произтичащи от извъндоговорни задължения, освен ако  те не са били предмет на споразумение между страните или ако не е имало признаване на дълг, или  те са свързани с ликвидни задължения, произтичащи от съсобственост на имущество. 

 Европейска заповед за плащане не се издава за  права на собственост, произтичащи от семейни отношения, завещания или правоприемство. Процедурата не се прилага и при несъстоятелност, производства, свързани с ликвидация на  неплатежоспособни дружества или други юридически лица, съдебни спогодби, споразумения и аналогични производства. От приложното поле на европейската заповед за плащане са изключени вземания за социално осигуряване, данъци, мита и обезщетения , произхождащи от отговорността на държавата за действия и бездействия при упражняване на държавната власт.

Контакти
2017-11-26T17:34:02+00:00