Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела

Често задаван въпрос от взискатели и  длъжници по изпълнителни дела за събиране на частни вземания, в т.ч. на топлофикация,  банки и други,  е защо от събраното вземане ЧСИ първо превежда суми на НАП и каквото остане дава на взискателя. Длъжен ли е частният съдебен изпълнител да събира държавни вземания в изпълнителен процес, образуван от частен взискател.

Държавата се присъединява по право по всяко изпълнително дело, образувано при частен или държавен съдебен изпълнител, ако длъжникът има неплатени данъци и осигуровки. Съгласно чл. 458 от Гражданския процесуален кодекс държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания. Условието е ,  размерът на изискуемите държавни вземания да е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. Аналогична е нормата на чл.191, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. По силата на същата разпоредба съдебният изпълнител е длъжен да изпрати съобщение на Националната агенция за приходите за всяко започнато от него изпълнение. Най-късно в 14-дневен срок от получаване на съобщението НАП издава удостоверение, което съдържа информация за размера на публичните задължения на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, както и за имуществото, срещу което е започнато принудително изпълнение. Съдебният изпълнител няма право да продължи принудителното изпълнение преди получаване на това удостоверение.

Щом като съдебният изпълнител е бил уведомен от НАП за дължими суми от длъжника за данъци и осигуровки, той издава постановление за присъединяване на държавата като взискател по съответното изпълнително дело и изпраща покана за доброволно изпълнение на длъжника за вземанията на държавата. Длъжникът има възможност в 14 дневен срок да плати публичните си задължения по сметката на съдебния изпълнител, сред което държавата се заличава като взискател и принудителното изпълнение продължава само за събиране на вземането на първоначални взискател и присъедините взискатели, ако има такива.  Ако длъжникът не плати публичното вземане, държавата придобива качеството на привилегирован кредитор. Това право й е отредено по силата на чл. 136, точка 6 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/, но само за вземания, които не произхождат от глоби. Глобите не са привилегировани вземания на държавата в частното принудително изпълнение.

От събраните от длъжника  съдебният изпълнител най-напред заделя пари за взискателя, но само за направените от него разноски за обезпечаването и принудителното изпълнение на вземането, т.е това са таксите на съдебния изпълнител и адвокатския хонорар за принудителното производство. След това идва ред за удовлетворяване на държавата. Ако останат пари, те се превеждат на взискателя.

Контакти
2019-10-16T11:27:46+00:00