Договорът изключва претенцията за веимуществени вреди при неизпълнение

С Тълкувателно решение № 3/ 2011 от 18.05.2012 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд даде задължително тълкуване на понятието”периодични плащания”, относимо към прилагането на кратката тригодишна погасителна давност , уредена в чл. 111 на  Закона за задълженията и договорите.

Задължително за съдебната практика е следното разбиране на понятието „периодични плащания” , когато се касае за прилагане на тригодишна погасителна давност . Периодичното  плащане по смисъла на чл.111, б.”в” от Закона за задълженията и договорите се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви. Казано с други думи – правопораждащият факт е договор/ индивидуален или сключен при общи условия/, по силата на който една от страните е задължена да предава на другата най-често пари , а падежа на задължението настъпва определен в договора интервал от време/период/ без да е необходимо тези периоди да са равни или плащанията да са с еднакъв размер.

 Примери

Според чл.155 и чл.156 от Закона за енергетиката потребителите на топлинна енергия заплащат цената, определена предварително и известна на страните по договора, на месечни вноски. Предвидени са различни системи за плащане на действително потребеното количество енергия – на 10 равни месечни вноски и две изравнителни вноски; на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата и една изравнителна вноска; по реална месечна консумация, като във всички случаи се касае за периодични плащания. Съобразно разпоредбата на чл.35 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от МРРБ, стойността на потребената вода се плаща ежемесечно. Подобни са и плащанията за доставка на други обществени услуги – телефон, телевизия, интернет.

Тълкувателното решение на ВКС  определя съдържанието на понятието периодично плащане, което се погасява с тригодишна давност. То не задължава доставчиците на обществени услуги/ ток, парно, вода, интернет, телефон/ да отписват вземанията  от своите клиенти след изтичане на три години от възникване на задължението. Длъжниците  на сметки за парно, вода, ток не се освобождават автоматично от задълженията си след изтичане на този срок, за тях  възниква само правото да възразят срещу принудителното събиране на вземането. Чрез  упражненото възражение за изтекла погасителна давност на кредитора се отнема възможността да иска принудително осъществяване на своето право.

Погасителната давност  служи за гарантиране на правната сигурност като допринася за бързото развитие и уреждане на гражданските правоотношения, което е в интерес на всички.  Ако на правата на кредитора се признае безсрочна защита на правата, това ще, създаде несигурност в обществените отоншения и затова законът приема, че след като за едно вземане не се търси защита в продължителен период от време, то се предполага, че е отпаднал  интереса от неговото събиране.

Пълният текст на тълкувателното решение    http://www.vks.bg/vks_p10_152.htm

Контакти
2018-01-09T17:39:01+00:00