Ако кредитът е бил обезпечен със застраховка „живот”, наследниците на длъжника имат право да получат част от застрахователната сума

Повечето банки сключват  договори за групова застраховка”живот” за получателите на определени кредити. Най-често се застраховат кредитополучателите на големи кредити, на възраст от 18 до 64 години, включени в групата на застрахованите лица , които са усвоили /изцяло или частично/ голям кредит. Покритите рискове се съдържат в общите условия на застрахователното дружество и обикновено това  е смърт в резултат на застрахователно събитие, настъпила през срока на индивидуалното застрахователно покритие Ползващи се лица  са законните наследници на застрахования кредитополучател. За да се ползва от застраховката кредитополучателят  дава писмено съгласие за включване в договора за групово застраховане и декларира пред  застрахователя писмено здравословното си състояние. Най-често застрахователните премии са за сметка на кредитополучателя и се внасят еднократно на датата на усвояване на кредита. За превода банката съставя платежно нареждане/вносна бележка/, екземпляр от което се дава на кредитополучателя.

 Договорът за групова застраховка „Живот“ на получателите на кредити има за предмет живота, здравето и телесната цялост на трети лица.  Застраховащо лице е банката-кредитор.Тя има интерес да застрахова живота, здравето и телесната цялост на кредитополучателите си, защото при увреждане, при смърт или намаляване на работоспособността, те в качеството си на  нейни длъжници, няма да могат да издължат погасителните си вноски. Макар да не сключва непосредствено договора за застраховка „Живот“ със застрахователното дружество, кредитополучателят има статута на застрахован, защото договорът няма сила без неговото знание и съгласие, доколкото предмет на договора е неговият собствен живот и рискът е свързан с неговата смърт или трайна загуба на трудоспособност.

 Особеното при  договора за групова застраховка на кредитополучатели  е , че при реализиране на риска/ смърт, злополука/, не кредитополучателят, а банката има право да получи част от застрахователната сума до размера на не погасените и дължими вноски за съответния период от време.

 Настъпването на застрахователното събитие- смърт, което представлява покрит риск по застрахователния договор има двояко значение – от една страна в полза на банката в качеството й на застраховащо лице възниква право да поиска изплащане на застрахователната сума, а от друга страна – с получаване на застрахователната сума от банката се погасява задължението на кредитополучателя, чието изпълнение е било обезпечено със  застрахователния договор.

 Застрахователната сума няма обезщетителен характер, защото не покрива вреди , причинени на банката. При договорите за групова застраховка на кредитополучатели застрахователната сума обезпечава изпълнението на договорното задължение на кредитополучателя. Тя представлява особено обезпечение на кредита, от което банката може да се удовлетвори в случаите, когато кредитополучателят не може да върне заетата сума. Право на банката е да предпочете дали да пристъпи към принудително събиране на просрочените вноски от кредита от наследниците на починалия длъжник или да поиска застрахователната сума, равняваща се на размера на неплатените дължими вноски по кредита до края на срока за издължаване. Най-често банките образуват изпълнителни дела срещу наследниците на длъжниците си въз основа на изпълнителен лист и заповед за плащане, издадена от съда въз основа на  извлечение от банковата сметка на кредитополучателя.   

. Възможно е същевременно да получат и застрахователна сума по договора за застраховка „живот” на кредитополучатели.

Наследниците на починал длъжник по договор за банков кредит имат две възможности за съдебна защита, когато са платили задълженията на своя наследодател. Първата е да искат от банката да им върне недължимо платените суми, ако те се дублират с направени застрахователни плащания. Втората е да заведат иск основание чл. 242, ал. 1, изр.ІІ от КЗ срещу застрахователя и да поискат заплащане на застрахователната сума. Особеното във втория случай е кратката тригодишна давност, с която се погасява правото по застраховатления договор. Срокът започва да тече от датата на смъртта на наследодателя, който е бил длъжник по договор за банков кредит, обезпечен със застраховка „живот”.

Контакти
2018-01-09T18:25:38+00:00