Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата

  •  Социално слаби лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ и/или целева помощ за отопление;
  • лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; лица ползващи социална услуга звено „Майка и бебе“;
  • деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
  • ненавършили пълнолетие деца и навършили пълнолетие лица, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си;
  • пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
  • лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;
  • чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка;
  • чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
  • лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

контакти

още информация

2020-07-04T19:16:39+00:00