Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело

След като молбата за правна помощ е получена в 14 дневен срок председателят на Националното бюро за правна помощ решава дали ще бъде предоставена такава на молителя или не. Документът, който удостоверява решението за предоставяне на безплатна правна помощ се нарича Акт за предоставяне на правна помощ.
Отказът за предоставяне на безплатна правна помощ се обжалва пред Административен съд София-град по реда на Административно процесуалния кодекс.
Акт за предоставяне на правна помощ служебно се изпраща на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.
Адвокатът, който ще предостави безплатната помощ на лицето, се определя от съвета на Адвокатската колегия измежду адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ.
Уведомление за определения адвокат за предоставяне на безплатна правна помощ ще получите от съответния съвет на адвокатската колегия, който ще уведоми и адвоката.
След като получите уведомлението за определения Ви адвокат, трябва да се свържете с него и да уговорите среща.

2017-10-13T12:55:59+00:00