В кои случаи се предоставя безплатна адвокатска помощ по съдебни дела

Правната помощ за процесуално представителство обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство.
Безплатна помощ за процесуално представителство обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, а желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.
По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът , съответно председателят на Националното бюро за правна помощ ,прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.

Съдът формира преценката си, като взема предвид:
1. доходите на лицето или на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други обстоятелства.
По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело . За частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник и частния тъжител преценката се извършва основа на представени доказателства от съответните компетентни органи , че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.
Безплатна правна помощ не се предоставя:
1. когато предоставянето на правна помощ не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ;
2. когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима;
3.в случаите на търговски дела и данъчни дела, освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо лице и отговаря на условията за предоставяне на правна помощ.

2023-01-16T16:04:47+00:00