Видове безплатна адвокатска помощ

Правна помощ на социално слаби лица, финансирана от държавата е първият вид , а вторият – е безвъзмездна работа на адвоката за защита правата и интересите на  определено лице. Първият вид се урежда от Закона за правната помощ, а вторият вид е регламентиран в чл. 38 от Закона за адвокатурата.

Правна помощ, финансирана от държавата , може да се ползва по наказателни, административни и граждански дела пред всички съдебни инстанции.  Тя  се предоставя   само на физически лица на основанията, посочени в Закона за правната помощ и по процедура, регламентирана в същия закон.

Видовете правна помощ , финансирана от държавата са:

  1. консултация и/или подготовка на документи с оглед на постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, за започване или провеждане на производство за издаване на индивидуален административен акт и/или неговото оспорване по административен ред, включително консултация и/или подготовка на документи по глава пета „а“, раздел ІІ;
  2. процесуално представителство;
  3. представителство в извънсъдебни процедури;
  4. 4. представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 16а от Закона за митниците и по чл. 124б, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност

Адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на лица, които имат право на издръжка, на материално затруднени лица и на роднини, близки или на друг юрист. Тази помощ е регламентирана в чл. 38, ал.1 от Закона за адвокатурата

2023-01-16T16:14:08+00:00