Документи, които трябва да подготвите преди да заведете дело за делба

Всеки съсобственик на имот може да поиска неговата делба , освен ако закон разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта/ чл.34, ал.1 от Закона за собствеността/. Наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя / чл.69 , ал.1 от Закона за наследството/.

 

Към исковата молба, която се подава до районния съд, в чийто район се намира имота/имотите, предмет на делбата,  задължително трябва да бъдат приложени  документите, които се изискват от разпоредбата на чл.341, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, а това са : удостоверение за смъртта на наследодателя и за неговите наследници и удостоверение или други писмени доказателства за наследствените имоти.

 

1.Удостоверение за смъртта на наследодателя и удостоверение за наследници се получават от общинската администрация от населеното място, където е бил последният регистиран постоянен адрес на наследодателя. Удостоверенията се издават след подаване на заявление и заплащане на общинска такса. Обикновено общините предлагат за улеснение на гражданите готови образци на заявления за издаване на удостоверения, но няма пречка заявлението да бъде в свободен текст, стига да съдържа достатъчно данни за наследодателя- три имена, постоянен адрес, по възможност ЕГН, както и датата на смъртта. Издаваните от общините удостоверения за наследници нямат срок на валидност, но ако са изминали много години от издаването им е възможно да са настъпили промени в наследственото правоприемство и старото удостоверение да не е актуално. При подаване на исковата молба съдът ще приеме удостоверение за наследници, издадено преди много години, но ще задължи страните да представят актуален документ. От представеното удостоверение съдът проверява дали са конституирани всички наследници, което е първото важно условие за действителност на делбата. Към исковата молба удостоверението за наследници се представя в оригинал или в заверен от страната препис. Съвет- ако искате вашето делбено дело да се движи бързо, набавете си предварително  актуални удостоверения и ги представете на съда с исковата молба, съответно с отговора на исковата молба.

 

2. Документи за собственост на имотите, които ищецът иска да бъдат поделени. Например : нотариални актове; договори за доброволна делба с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър; съдебни протоколи за одобрена съдебна делба/необходимо е да носят заверки, че са влезли в сила и са вписани в имотния регистър/; решения на поземлена комисия/ общинска служба „земеделие/ за възстановена собственост на земеделси земи/ със заверка, че са влезли в сила/. Влязлото в сила решение на поземлена комисия, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота./чл.4, т.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи/. Нотариалните и съморъчните завещания също служат като доказателства за собственост на имота с тази особеност, че същите трябва да са обявени от нотариус  по реда на чл.27, ал.3 от Закона за наследството  и вписани в имотния регистър.

 

С отговора на исковата молба  или с нарочна писмена молба, представена в първото по делото заседание  всеки от останалите сънаследници може да поиска да бъдат включени в наследствената маса и други имоти, включително и такива, които се намират в населени места извън района на сезирания съд.. Тези имоти обаче трябва да бъдат съсобствени за всички участници в делбата.  Ако страните пропуснат да включат някой съсобствен имот в съдебната делба, могат да  предявят иск за делба на този имот в друг процес  или да сключат договор за доброволна делба пред нотариус.

 

Наследниците, които не разполагат с документ за собственост на имота, могат да се снабдят с препис от него от Службата по вписванията /за  недвижими имоти в населените места/ и от Общинската служба по земеделие/ за земеделските имоти/. Заверени преписи от документи за собственост се издават само на правоимащи, които удостоверят това  свое качество пред съдията по вписванията / длъжностното лице от земеделската служба с удостоверение за наследници и лична карта.

 

Желателно е  към исковата молба да се прилагат заверени от страната преписи от документите за собственост. Оригинал или официално заверен препис от документа се представя ,само ако страната бъде задължена от съда по реда на  чл.190 от Гражданския процесуален кодекс.

 

3. Други, документи без които не може да се извърши делба на недвижими имоти

 

1. Относно имоти в строителните граници на населените места

 

Всички делбени имоти трябва да бъдат описани според актуалните данни за тях  в кадастъра. Основни кадастрални данни са : за поземлен имот: идентификатор; граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, адрес; за сграда: идентификатор; граница и/или очертание на сградата и съоръжението; застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки; брой етажи; предназначение; адрес;  за самостоятелен обект в сграда : идентификатор; етаж; очертание; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес.

 

Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор.  Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

 

 Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.  Официалните документи, които съдържат данни от кадастраните карти и кадастралните регистри са скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали. Те се издават по поискване от началника на службата по геодезия, картография и кадастър  за територията на цялата страна.  Официални документи и справки могат да се издават чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Кадастралните скици и схеми, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното и съдебно производство, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Във втората фаза на делбения процес, когато се извършва делба на поземлен имот Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри / чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър/ Делба на поземлен имот, намиращ се в строителните граници на населено място, може да се извършва само ако реално обособените части отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на  Закона за устройство на територията. Проектът за разделяне на имота се изработва въз основа на скица – копие от кадастъра, издадена от съответната служба по кадастъра.“

 

Важно. Ако за населеното място, в което се намира имотът/имотите, които са предмет на съдебна делба, няма одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър, ищецът трябва да се снабди със скица за поземления имот от общинската администрация. Актуална информация за населените места с одобрени кадастрални карти и регистри може да бъде намерена на Интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

2. Относно земеделските  имоти

 

При извършване на делби на земеделските земи се прилага скица, изработена или заверена от общинската служба по земеделие /чл.7, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Контакти
2018-01-12T11:43:36+00:00