От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка?

Запорът върху банкова сметка на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което:
– определено вземане на длъжника от банката се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като
– се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника.

Запорът върху вземане по банкова сметка обезпечава изпълнението, като запазва принадлежността на вземането към имуществото на длъжника, осуетява погасяването на вземането чрез плащане, извършено в полза на длъжника, и задължава третото лице да пази запорираните суми . С други думи, задържането на парите по сметката на длъжника в банката и забраната запорираната сума да бъде изтеглена в брой или нареждана по друга сметка е гаранция за взискателя, че той ще получи дължимите пари след решаване на спора в негова полза с влязло в сила съдебно решение. Това е смисълът на обезпечителния запор.
Съгласно разпоредбите на чл. 450, ал. 3 и чл. 507 ГПК запорът върху вземания на длъжника по сметка в банка, се счита наложен от деня, в който на банката е връчено запорното съобщение. От този момент банката има задълженията на пазач по отношение на сумите съгласно чл. 507, ал. 3 ГПК.
С изпращането на запорно съобщение от съдебния изпълнител до банката, в която длъжникът има разкрита сметка/сметки, се налага запор на евентуално съществуващите вземания на длъжника по банковите сметки и на практика се забранява на банката да извършва плащане от водените при нея банкови сметки по нареждане или с предварително съгласие на техния титуляр.
Запорът върху вземанията по банковите сметки на определено физическо или юридическо лице може да бъде наложен
а) в рамките на обезпечително производство/обезпечителен запор/
В този случай той е обезпечителна мярка по допуснато обезпечение по предявен или бъдещ иск (чл. 397, ал. 1, т. 2, пр. 2 ГПК), като неговата цел е да осигури, докато спорът е висящ, че неоснователно отричаното право ще бъде осъществено, т.е. сумата ще бъде платена и задължението – погасено – след постановяване на осъдително решение и образуване на изпълнително производство.
б) в рамките на изпълнително производство/изпълнителен запор/
В този случай запорът е изпълнително действие за събиране на присъдените в полза на взискателя суми, което се извършва чрез превеждане на сумите от банката по специалната банкова сметка на съдебния изпълнител (чл. 508, ал. 3 ГПК), който е длъжен да изплати дължимите на взискателя и на присъединилите се кредитори суми в сроковете и по реда на чл. 455 ГПК, при спазване на предвидения в чл. 136 ЗЗД ред за удовлетворяване на вземанията.

Действието на запора върху вземания по банкова сметка зависи от естеството на вземането и в този смисъл от вида на банковата сметка. Разплащателни са банковите сметки ¬ за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от титуляря до банката и за изпълнение на платежни операции по внасяне, прехвърляне и теглене на средства /чл.6, ал.3 т.1 от Наредба на УС на БНБ № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти .
Запорът върху вземания по разплащателна банкова сметка се счита наложен и има действие от деня, в който е връчено запорното съобщение на банката до:
– датата на погасяване на задълженията на длъжника – титуляр на сметката чрез реализиране на изпълнителния способ и удовлетворяване на взискател /датата, на която банката превежда парите по сметката на съдебния изпълнител / при изпълнителен запор;
– до отмяна на обезпечителната мярка при обезпечителен запор;
– замяна на обезпечителната мярка с друга при обезпечителен запор;
– вдигане на запора и прекратяване на изпълнителното производство- при изпълнителен запор.

Съдебна практика по темата : Решение № 4/16.06.2017 г. на Върховния касационен съд по търг. дело № 3129/2015 г., TК, 2-о отд. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК /от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото/.

контакти

още информация

2020-07-04T16:33:29+00:00