Може ли пред съда да ме представлява мой роднина ?

По граждански и административни дела физическите лица могат да бъдат представляване от родителите си, децата и съпруга си. Роднините се легитимират пред съда с пълномощно от страната по делото, чието съдържание е определено в чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс Не е задължително роднините-пълномощници да имат юридическо образование, но ако те не са квалифицирани юристи трудно ще се справят със задачата, която са поели и е много вероятно заради незнание на правото да причинят вреди на своя подзащитен.

Защитник на обвиняемия в наказателния процес може да бъде съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия. Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник в наказателния процес също могат да бъдат представлявани от съпруг, и възходящи и низходящи роднини. Възходящи роднини са родителите и техните родители, а низходящи са децата и техните деца. Обвиняемите, частните обвинители и тъжители, гражданските ищци и ответници не могат да бъдат представлявани от лели, чичовци, братовчеди и други роднини по съребрена линия.

контакти

още информация

2020-07-04T17:08:46+00:00