Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника.

Запорът върху вземане по банкова сметка обезпечава изпълнението, като запазва принадлежността на вземането към имуществото на длъжника, осуетява погасяването на вземането чрез плащане, извършено в полза на длъжника, и задължава третото лице да пази запорираните суми (чл. 507, ал. 3 ГПК). С други думи,  задържането на парите по сметката на длъжника в банката и забраната запорираната сума да бъде изтеглена в брой или нареждана по друга сметка е гаранция за взискателя, че  той ще получи  дължимите пари след решаване на спора в негова полза с влязло в сила съдебно решение. Това е смисълът на обезпечителния запор.

В запорното съобщение до банката съдебният изпълнител посочва общият размер на дълга без да има сведения дали сумата е налична по сметките на длъжника . Ами, ако по сметката няма пари или тяхната наличност е недостатъчна за да бъде изпълнен запора ?

Разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс  не обуславят действието на запора от изискване за наличие на суми по банковата сметка към момента на връчване на запорното съобщение, нито от изискуемостта на вземането.

Наличието на суми по банковата сметка към датата на връчване на запорното съобщение и положителното (кредитното) салдо на сметката  имат значение по отношение на последиците на наложения запор – дали изпълнителният способ ще бъде реализиран и взискателят удовлетворен. Обезпечителен запор може да бъде наложен и на празна банкова сметка, но ако по нея не постъпят суми принудително изпълнение е невъзможно.

Съдебна практика  по темата Решение № 4/16.06.2017 г. на Върховния касационен съд  по търг. дело № 3129/2015 г., търговска колегия , 2-о отд.

контакти

още информация

2020-07-04T16:24:33+00:00